Jósika Miklós szerző

Jósika Miklós

Branyicskai báró. Író, újságíró, a magyar romantikus regény megteremtője. Élete; 1831-ben járt először Pesten. 1836-ban Pesten adta ki első regényét, az Abafit. Művét mind a kritika, mind a közönség lelkesedéssel fogadta. A regény a 16. században, Báthory Zsigmond korában játszódik. Ezután évekig az Athenaeum folyóirat munkatársa volt. Termékeny író volt, későbbi műveiben még inkább jellemzőek a romantikus túlzások. Az 1848-as forradalom után Jósika részt vett a nemzetgyűlésben. Tagja volt az ország ügyeit gyakorlatilag irányító Országos Honvédelmi Bizottmánynak. A szabadságharc bukása után bújdosnia kellett, előbb Brüsszelben, majd Drezdában élt. Emlékirata 1977-ben jelent meg nyomtatásban (ISBN 963-207-101-8 ). Szinnyei írja róla; 1861-ben készült metszet"Báró Jósika Miklós és Lázár Eleonóra fia. Anyját hároméves korában elvesztette, apai nagyanyjához, Bornemissza Annához került, aki nevelte is. Gyermekévei magányosan teltek. 1804-től a kolozsvári koviktusban, különféle nevelők vezetésével tanult. Legnagyobb hatással Leonir Dubignon d'Armand francia ezredes volt rá. Elvégezte a jogakadémiát, ahol a klasszikus irodalmárok műveivel ismerkedett meg. 1811-től önkéntes kanona lett a savoyai dragonyos ezredben, és Szászországban, 1812-ben Galíciában, 1813-1814-ben Olaszországban élt. Részt vett a franciák elleni hadjáratban, a Mincio melletti ütközetben kitüntette magát, 1814. február 8-án a csatatéren főhadnagygyá március 18-án pedig a a Coloredo gyalogezrednél kapitánnyá nevezték ki. Néhány hétre Erdélybe utazott; honnét visszatértekor párbaja volt, melynek maradványa mindig meglátszott arczán. 1815-ben részt vett a francziaországi hadjáratban és e közben megismerkedett a párisi élettel, irodalommal és művészettel. 1816-tól 1818-ig Bécsben állomásozott; 1817-ben eljegyezte Kállay Leo leányát, Erzsébetet, kit 1818-ban kilépvén a katonaságtól, nőül vett. Azután részint Szabolcs vármegyében Napkoron, apja birtokán, részint Erdélyben visszavonulva irodalmi tanulmányainak és költői álmodozásainak élt; azonban szerencsétlen házasságát, miután áttért az ev. ref. hitre és Szurdukra költözött, 1834 nyarán tényleg felbontotta. Erdély közéletében 1834-ben kezdett szerepelni, midőn az ottani országgyűlésen félénken és tartózkodva bár, de határozott szabadelvű irányban lépett föl a megtámadott közvélemény védelmére. Természeti félénkségével és túlszerénységével maga sem érezvén magát közéleti szereplésre hivatottnak, egészen az irodalomnak kezdett élni, s azontúl Pestre tette át lakását és csak a nyarat szokta a szamosmenti, regényes fekvésű Szilágy megyei Szurdukon tölteni, a szép természet kebelén. Keresve képeket és lelkesülést regényei számára. Bajza, s Vörösmarty buzdítása bírta reá, hogy erdélyi mágnás rokonai s barátai ellenzése dacára fellépjen Abafi című regényével, melyről, kétségkívül egyik legjobb művéről, a Figyelmezőnek bírálója Szontagh Gusztáv, elragadtatva az új tünemény szépségei által, jónak látta bírálatát e szavakkal kezdeni: ?Uraim, le a kalapokkal!? Erre csakhamar a Magyar Tudományos Akadémia 1836. szeptember 10-én az igazató tanács tagjává, (1843. október 7-én tiszteletivé), a Kisfaludy Társaság létrejöttekor (1836. november 12.) tagjává, 1840. február 1-jén igazgatójává, s 1841. október 12-én első elnökéve (1845. január 28-án másodízben) választotta. Pesten tartózkodása alatt 1836-ban megismerkedett báró Podmaniczky Juliával, kivel tíz évig járt jegyben és kit csak 1847. augusztusban, miután válópere véget ért, vehetett nőül. Mint Közép-Szolnok követe 1848-ban részt vett az erdélyi országgyűlésen és a július 2-án megnyílt első képviseleti országgyűlésre mint a főrendi ház tagja Pesten jelent meg; későőb a honvédelmi bizottmány egyik tagjává szemeltetett ki, s a kormányt e minőségben Debrecenbe, Szegedre, s Aradra is követte. Kossuth kormányzósága idején a kegyelmezési legfőbb törvényszék tagjává neveztetett ki. A világosi gyásznapok után nejével együtt Lippára bujdokolt. Itt váltak el egymástól. Jósika rábeszélte nejét, hogy a menekülés megkönnyebbítése végett külön-külön menjenek külföldre. Találkozóhelyül Lipcsét tűzték ki. Álutakon bolyongva jutottak el oda. Jósika előbb érkezett meg mint felesége s álruhában, mint angol molnár, idegen név alatt bujdosott a városban, ahol a gyanakvó osztrák hatóságok folytonosan zaklatták. Néhány napi tartózkodás után kiutasították a városból anélkül, hogy nejével találkozott volna. Nem akart a hatósággal ellenkezni, összeszedte csekély poggyászát és gyalog indult meg Lipcséből, maga sem tudta hova. A város határában találkozott nejével, aki sok veszély leküzdése után éppen akkor ért a város falai alá. Egy ideig Türingiában húzódtak meg Bülow bárónőnél és itt határozták el, hogy Brüsszelbe mennek. 1850. január 5-én őt is megidézte a rendkívüli hadi törvényszék és mint felségsértőre s lázadóra kimondta a halálos ítéletet; Pesten 1851-ben az újépület mögötti téren ezt rajta s 35 társán in effigie végre is hajtották. A sok szenvedéstől megtört Jósikát búskomorság fogta el. Érzéketlen lett minden iránt. Hazája jövője felől sötét sejtések gyötörték és elrabolták minden nyugalmát. Brüsszelbe érkezésükkor még mintegy kétezer forintnyi vagyonkájuk volt. Magyarországi birtokaikat a hadi törvényszék lefoglalta, rokonaikkal nem érintkezhettek, s így senkijük sem volt, akitől segélyt várhattak. Neje csipkeüzlete mellett, németre fordította férje regényeit és azoknak kiadót szerzett; később J. regényeit is kiadhatták névtelenül és így mindez idővel gondtalan anyagi életet biztosított számukra. Pár év után elérte legforróbb vágyát: házat építtetett Brüsszelben, körülötte kis kertet rendezett be, s mindent úgy, amint azt egykor a szurdoki lakban látta. Újra feltámadt boldogságukat Jósika betegeskedése zavarta meg. 1859-ben Jósika vezetése alatt központi iroda állíttatott fel az emigránsok számára, hogy minden világlappal érintkezvén, folyton napi kérdéssé tegye a magyar ügyet és tartsa iránta ébren az érdeklődést; november 1-jén kezdte meg működését; J. e tárgyban 130 levélnél többet váltott Kossuthtal. Az élénk működés azonban 1861 májusában a pénzhiányon akadt fenn. Az ekkor már Európaszerte népszerű író hetven év terhe alatt roskadozni kezdett. Lelke, szelleme erős volt még mindig, de a teste kimerült a folytonos küzdelemben. Csak rövid ideig laktak az új otthonban. J. betegsége miatt az enyhébb éghajlatú Drezdába költöztek át. Itt érte Jósikát az a csapás, hogy magyarországi kiadói minden alapos ok nélkül felmondták szerződéseit. Kis tőkéje hamar felemésztődött és kénytelen volt brüsszeli házát eladni, hogy megélhessen. J. betegeskedése napról-napra súlyosbodott; hasztalan volt neje önfeláldozó ápolása: a kór pusztító erejével nem tudott versenyezni a hitves szeretete. Jósika Miklós báró sírja Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben.Jósika 1865. február 27-én meghalt. A Magyar Tudományos Akadémiában Greguss Ágost titkár tartott felette 1866. február 6-án nekrológot, a Kisfaludy Társaságban pedig Jókai Mór 1867. február 5-én emlékbeszédet. A Kisfaludy Társaság 1888. február 1-jén elhatározta arcképének lefestését, a mit Ábrányi Lajos teljesített. 1894. május 5-én pedig megünnepelte születésének százados évfordulóját, mely alkalommal a Strobl Alajos által közadakozásból készített mellszobra bemutattatott és Gyulai Pál elnök megnyitó beszédet tartott, Tóth Lőrincz a társaság tagja olvasott felőle bővebb emlékezéseket, Endrődy Sándor pedig magasztaló verset. A társaságnak azt a szándékát, hogy hamvait és utána elhalt nejét külföldről hazaszállíttassa, megelőzte ifj. Jósika Samu báró kegyelete, ki Jósikának egyik unokáját bírja hitvesül és aki a drága hamvakat a drezdai sírkertből saját költségén hazahozatta, s a kolozsvári temetőben 1894. április 25-én elhelyeztette." Művei ; 1835 Irány (kolozsvári kiadás) 1835 Vázolatok (kolozsvári kiadás) 1836 Abafi (1990, ISBN 963-15-4220-3; 1993, ISBN 963-8350-26-1) 1836 Zólyomi 1837 Az utolsó Bátori (2004, ISBN 963-9373-77-X) 1837 A könnyelműek 1839 A csehek Magyarországban /Korrajz első Mátyás király idejéből/ (1971, 1972) 1842 Végnapok /Apokalyptikai novella/ 1843 Zrínyi, a költő /Regényes krónika a tizenhetedik századból/ 1844 A két Barcsai (dráma) 1845 Ifjabb Békesi Ferenc kalandjai 1846 Diamante /Történeti vázlat a legújabb múltból/ (MEK online) 1846 Akarat és hajlam 1847 Egy kétemeletes ház Pesten 1847 Jósika István 1853 Eszther 1856 Pygmaleon vagy egy magyar család Párisban 1857 A rejtett seb 1859 Visszhangok (kisebb regények, két kötetben) II. Rákóczi Ferenc (két részben, a másodikat emigrációban írta) 1862 Két élet 1863 Klára és Klári / regény az Anjou-királyok korából 1864 Sziklarózsa /Regény Apafi Mihály erdélyi fejedelem korából/ Regegyöngyök (elbeszélések, 2000, ISBN 963-427-410-2) "Idegen, de szabad hazában" (levelek, 1988, ISBN 963-15-3662-9)

Jósika Miklós művei

Jósika Miklós: Két élet könyv
könyv

Két élet

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Az 1862-ben megjelent regény Jósika Miklós (1794–1865) egyik utolsó alkotása, melyet a Világost követő emigrációban, Brüsszelben írt. A ...

Online ár:

1 921 Ft

Eredeti ár: 2 260 Ft

Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró könyv
könyv

A nagyszebeni királybíró

Lazi Kiadó, 2006

Jósika Miklós nagy múltú erdélyi arisztokrata család fia volt, főnemesi ősei, rokonai fontos hivatalokat viseltek Erdélyben. Bár mindenki...

 

Előjegyezhető

Jósika Miklós: Abafi könyv
könyv

Abafi

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

„Egy lélekrajzot adok itt az olvasó kezébe. Célzása komoly, s oda megy ki, hogy erős akarattal minden aljast le lehet győzni, hogy a töké...

Online ár:

2 002 Ft

Eredeti ár: 2 224 Ft

Jósika Miklós: Az utolsó Bátori könyv
könyv

Az utolsó Bátori

Írók Alapítványa, 2004

 

Előjegyezhető

Jósika Miklós: Abafi e-Könyv
e-Könyv

Abafi

eKonyv, 2012

A rossz társaságba keveredett, korhelykedő lovag úrfit egy fogadalma jó útra téríti. Rádöbben arra, mivel tartozik hazájának, és meg is t...

Online ár:

395 Ft

Jósika Miklós: Abafi könyv
könyv

Abafi

Kossuth Kiadó, 2007

A rossz társaságba keveredett, korhelykedő lovag úrfit egy fogadalma jó útra téríti. Rádöbben arra, mivel tartozik hazájának, és meg is t...

Online ár:

1 105 Ft

Eredeti ár: 1 300 Ft

Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok e-Könyv
e-Könyv

A szegedi boszorkányok

Content 2 Connect, 2016

A város birái s a tanács fellázadtak végre azon sok istentelenségen, mellyet a közvélemény szerint a Szegeden elszaporodott boszorkányok ...

Online ár:

299 Ft

Jósika Miklós: A csehek Magyarországban e-Könyv
e-Könyv

A csehek Magyarországban

eKonyv, 2012

A csehek építményei történetünk korában igen nevezetesek voltak, nemcsak tartósságára vadméltóságú, szeszélyesen nagyszerű idomaiknak, ha...

Online ár:

395 Ft

Jósika Miklós: Abafi e-Könyv
e-Könyv

Abafi

Fapadoskönyv.hu, 2012

?Egy lélekrajzot adok itt az olvasó kezébe. Célzása komoly, s oda megy ki, hogy erős akarattal minden aljast le lehet győzni, hogy a töké...

Online ár:

1 270 Ft

Jósika Miklós: Eszther e-Könyv
e-Könyv

Eszther

Content 2 Connect, 2016

Abban az időben, midőn történetünk kezdetét veszi, Nagy Lajos magyar királyunk egyik vezére, Apor István, Olaszországban, Cornetto erős f...

Online ár:

299 Ft

Jósika Miklós: Életregény... könyv

 

Előjegyezhető

Jósika Miklós: A zöld vadász I. (1871) antikvár
antikvár

A zöld vadász I. (1871)

Pestszentlõrinci antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

ELŐSZÓ Részlet a könyvből: A FÉLKEGYELMŰ. I. A Jeges-tenger hullámai között vagyunk; egy roppant cethal emeli fel a hátát a hullámo...

Online ár:

1 590 Ft

Jósika Miklós: Regegyöngyök antikvár

 

3 590 Ft - 3 990 Ft

Jósika Miklós: Akarat és hajlam antikvár
antikvár

Akarat és hajlam

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat

Online ár:

3 490 Ft

Jósika Miklós: A könnyelműek I-II. (egybekötve) antikvár
antikvár

A könnyelműek I-II. (egybekötve)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Fővárosi Könyvkiadó R.T., 1929

Online ár:

1 800 Ft

Jósika Miklós: Zólyomi antikvár
antikvár

Zólyomi

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat

Online ár:

1 990 Ft

Jósika Miklós: Jő a tatár könyv

 

Előjegyezhető

Jósika Miklós: Zrínyi, a költő I-II. antikvár
antikvár

Zrínyi, a költő I-II.

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Légrády Testvérek, 1929

Online ár:

840 Ft

Jósika Miklós: A csehek Magyarországban II. antikvár

 

1 090 Ft - 2 990 Ft

Jósika Miklós: Második Rákóczi Ferencz (harmadik kötet) antikvár
antikvár

Második Rákóczi Ferencz (harmadik kötet)

Pestszentlõrinci antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Landerer És Heckenast

Online ár:

2 990 Ft

Jósika Miklós: Egy magyar család a forradalom alatt V. antikvár
antikvár

Egy magyar család a forradalom alatt V.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Online ár:

1 990 Ft

Jósika Miklós: A két királynő könyv

 

Előjegyezhető

Jósika Miklós: A könnyelműek - 1871 - I. kötet (Negyedik kiadás) antikvár
antikvár

A könnyelműek - 1871 - I. kötet (Negyedik kiadás)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Heckenast Gusztáv

Online ár:

4 990 Ft

Jósika Miklós: Szív rejtelmei 1-2. antikvár
antikvár

Szív rejtelmei 1-2.

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Heckenast Gusztáv

Online ár:

3 990 Ft

Archibald Clavering Gunter, Dr. Balogh Barna, Jósika Miklós: 5 db (4 mű) A Pesti Hírlap díszkönyvtára: A sehonnai kisasszony I-II. + Halhatatlanok szigete + Zrinyi a költő I-II. antikvár

Online ár:

1 090 Ft

Jósika Miklós: Zrínyi a költő könyv

 

Előjegyezhető

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára