A LIBRI-BOOKLINE ZRT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2024.05. 22-től

 

A változások összefoglalása:

A „8.2. Adattovábbítás lehetősége” című fejezetben javításra kerültek a SimplePay-t üzemeltető OTP Mobil Kft. elérhetőségi adatai, valamint kiegészült a továbbítható adatok köre.
Az „A Bookline Reader alkalmazásra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás” című részben az „Alkalmazás menüje” című alfejezetben frissült az Alkalmazáson belüli értesítésekre vonatkozó tájékoztatás.

A fenti módosítások sárgával kiemelésre kerültek.

 A webáruházakban folytatott adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

 

1.     A Tájékoztató célja

 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Libri-Bookline Zrt. („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a bookline.hubookline.ro, és bookline.sk weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

 A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Társaság C/002 521/2004 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

2.     Alapfogalmak

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak:

2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

bookline.hubookline.robookline.sk oldalakon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):

Adatkezelő: Libri-Bookline Zártkörűen működő Részvénytársaság. rövidített neve: Libri-Bookline Zrt.

cégjegyzékszáma: 01-10-044841;

adószám: 12921360-2-42

székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

postai címe (hivatalos levelezési címe): 1364 Budapest, Pf. 103    

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@bookline.hu

honlapjainak címe     bookline.hubookline.robookline.sk

adatvédelmi tisztviselőjének neve: GenData Consulting Kft.

adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: dpo@libribookline.com

Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Tájékoztató adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.

2.2. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pontjában).

2.3. Érintett: bármely egyedileg meghatározott, személyes adat alapján ténylegesen azonosított vagy még nem azonosított, de – akár közvetlenül a Társaság által kezelt adatok alapján, vagy más adatok felhasználásával közvetve – azonosítható természetes személy

2.4. Természetes személy: élő ember (magánszemély), aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.bookline.hu, bookline.ro, bookline.sk) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál (továbbiakban: „Felhasználó”).

2.5. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, elérhetőségi és lakcímadata, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy a Társaság által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, így például az adatok összegyűjtése, felvétele formanyomtatványon, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, más adatokkal való összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, továbbá fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

2.7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.

2.8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a Társasággal kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

2.9. Webáruház: a Társaság honlapjain (bookline.hubookline.robookline.sk) üzemeltetett internetes áruház.

2.10.  Adattörlés: a személyes adatnak mindenki számára végleges hozzáférhetetlenné tétele.

2.11.  Hozzájárulás: az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó akaratának mindenféle külső befolyástól mentes és határozott kinyilvánítása, amelyet megfelelő tájékoztatás előzött meg (például a jelen tájékoztató, valamint a kiegészítő tájékoztatók formájában) és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – akár teljes körű, akár csak egyes adatkezelési műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.12.  Profilalkotás: a személyes adatok automatizált – emberi beavatkozás nélküli – kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő személyes jellemzők (például pénzügyi helyzet, hitelképesség, fizetőképesség, egészségi állapot, személyes vásárlási preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

2.13.  Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, telefonon vagy e-mailben) kifejezett szándéka, amellyel a Társaság által gyűjtött személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését/ megsemmisítését kéri.

2.14.  Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: „EGT”) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok.

2.15.  Adattovábbítás: a személyes adatnak az érintettől, a Társaságtól és a megbízott adatfeldolgozótól különböző harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

 

2.16.  Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak érdekében, hogy más – akár személyes, akár nem személyes – adatoktól megkülönböztessük. Amennyiben az érintett kifejezetten vitatja, hogy a róla tárolt adat megfelel-e a valóságnak, illetve pontos-e, a Társaság köteles az adatot megjelölni, minden egyéb esetben a Társaság egyedi mérlegelés alapján dönt az adat megjelöléséről.

    

2.17.  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, melynek következtében az adathoz többé sem a Társaság, sem pedig más nem férhet hozzá, illetve nem képes helyreállítani.

    

2.18.  Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése (például az adat azonosítóval történő helyettesítése), amelynek következtében további információk (például a személyes adat és a helyette alkalmazott azonosító közötti kapcsolatot megteremtő módszer, eljárás leírása) felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az adat és az azonosító közötti kapcsolatot jelentő információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban már ténylegesen azonosított, vagy még nem azonosított, de azonosítható természetes személyhez az álnevesített személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;

 

2.19.  Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre.

 

2.20.  Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a Társaság a jövőben csak korlátozott módon vagy ideig kezelhesse őket.

 

2.21.  Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan adat (például arckép vagy ujjlenyomat), amely lehetővé teszi a természetes személy egyedi azonosítását vagy éppen megerősíti a korábban már elvégzett azonosítás eredményét;

 

2.22.  Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”);

 

2.23.  Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

 

2.24.  Titkosítás: olyan eljárás, amellyel az adatot egy matematikai eljárás segítségével olyan szöveggé alakítják át, amit csak az a magánszemély képes olvasni, aki rendelkezik az olvasáshoz – a titkosított adat visszafejtéséhez – szükséges speciális tudással, azaz ismeri a titkosítási kulcsot.

 

2.25.  Közös adatkezelés: az adatkezelés azon formája, amikor több adatkezelő közösen dönt az adatkezelés lényeges kérdéseit (például a gyűjtött adatok köre, az adatok felhasználásának célja, az adatok megőrzésének időtartama, az adatok felhasználására használt módszerek és eszközök stb.) illetően. Abban az esetben is közös adatkezelésről beszélhetünk, ha a közös adatkezelők csak bizonyos, az adatkezeléseket érintő lényegi kérdésekben döntenek közösen, más lényegi kérdésekben viszont, vagy csak az egyik vagy csak a másik adatkezelő akarata érvényesül.

 

Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (pl. a GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

 

3.     Jogszabályi hivatkozások:

 

 „     Ekertv.    

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 „F     gy     tv.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 „GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 „Infotv.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 „Postatv.”

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

 „Számv. tv.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

„Art.”

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.

„Áfa tv.”

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

 

4.     Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen az alábbi célokból: 

        Regisztráció és bejelentkezés;

        Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;

        Hírlevél-feliratkozás és küldés;

        Törzsvásárlói programban való részvétel;

        Panaszkezelés;

        A Társaság telefonos ügyfélszolgálatán (Call Center) keresztül folytatott telefonbeszélgetések rögzítése;

        Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások) lebonyolítása;

        Kapcsolatfelvételi űrlap használata;

      

5.     Általános rendelkezések

Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Társaság a neki megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e- mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Társaság felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészen tartásában működjenek közre. Így például, ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel.

A személyes adatok módosítására regisztrált fiókba történt „Belépés”-t követően a „Beállítások” menüben illetve rendelés leadása során a Személyes adatok menüben van lehetőség. Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Társaság felhívja a részére adatot közlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat (pl. a vásárlótól eltérő címzett/      számlafizető, megajándékozott      adatai) adják meg, az adatközlő kötelessége az adatközlés jogalapjának (pl. érintett hozzájárulásának beszerzése) biztosítása. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Társaság vélelmezi, hogy

        ha a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg, az ehhez szükséges jogalappal (pl. hozzájárulással) rendelkezik;

        ha a megrendelt termék személyes átvételekor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére, a Felhasználó ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.

Fentiek nem érintik a Társaság jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

Személyes adatok kezelése

A Társaság a megadott személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

A Társaság a következő jogalapokra alapítja adatkezeléseit:

 1. a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
 1. az adatkezelés a Felhasználóval kötendő szerződés előkészítéséhez vagy a vele kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
 1. az adatkezelés a Társaságra vonatkozó – pl. jogszabályban, hatósági vagy bírósági határozatban előírt – jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 1. az adatkezelés a Társaság, a Felhasználó, vagy valamely tőlük független harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

          Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

     A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat a vonatkozó – a 2. pontban részletezett – jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Tájékoztatóban meghatározott adattovábbítási esetek.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez megfelelő jogalapot társít     .

A Társaság a tudomány és technológia állása, és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembe vételével, mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz és hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.    

Eljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén

Ha a Társaság a Webáruházban található szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Társaság által kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Cookie-k és hasonló technológiák:

A Társaság, vagy az általa igénybe vett külső szolgáltatók a Webáruház funkcionalitásának monitorozása és folyamatos fejlesztése, a Webáruház működése során fellépő technikai problémák (pl. a böngészés lassulása, a Webáruház elérhetetlensége, adatvesztés megakadályozása többek között az online bevásárlókosarak használatakor stb.) azonosítása és kezelése, valamint a használati szokásokra (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, a Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) jellemző és a felhasználói igényekre vonatkozó információk gyűjtésén és elemzésén keresztül a személyre szabott tartalom kiszolgálása érdekében a Felhasználó böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, vagy ehhez hasonló technológiákat alkalmaz. A cookie célja többek között az adott weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Társaság törekszik arra, hogy olyan cookie-kat és hasonló technológiai eszközöket alkalmazzon, illetve olyan szolgáltatóktól vegyen igénybe ilyen eszközöket, amely eszközök, illetve szolgáltatók nem a Felhasználóról, mint egyénről, hanem a Webáruház látogatóinak, vásárlóinak, mint homogén csoportnak a felhasználási szokásairól gyűjtenek adatokat azáltal, hogy látogatói, vásárlói viselkedésmintákat, igényeket rögzítenek.

A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását megtiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

        hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

        hogyan lehet elfogadni új cookie-kat, vagy

        hogyan lehet utasítást adni a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

        hogyan lehet egyéb cookie-kat kikapcsolni.

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

        Google Chrome

        Mozilla Firefox

        Mozilla Firefox (iOS)

        Mozilla Firefox (Android)

        Microsoft Edge

        Microsoft Internet Explorer

        Opera

        Safari

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a cookie-k és hasonló technológiák települését a böngészésre használt eszközön.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ha a külső fél által a böngészésre használt eszközön elhelyezett cookie vagy hasonló technológia lehetővé teszi a Felhasználó egyedi azonosítását, a Felhasználóhoz egyedi azonosító hozzárendelését, és az adott Felhasználó által a Webáruház felkeresése során végzett tevékenységekről (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) gyűjtött információk Felhasználóhoz kapcsolását, úgy a Társaság kizárólag azt követően kezdi meg a perszonalizált adatgyűjtést és az adatok felhasználását, ha a Felhasználót az adatgyűjtésről és az összegyűjtött adatok felhasználásának céljáról előzetesen tájékoztatta és ahhoz beszerezte a Felhasználó egyértelmű hozzájárulását.

A Webáruház első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő cookie- tájékoztatóban („Cookie-tájékoztató”) „elengedhetetlen” kategóriába sorolt sütik a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetők a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoztathatók a fent jelzett módon.

A Társaság a Cookie-tájékoztató szerint „beállítások”, „statisztikai” és „marketing” kategóriába sorolt cookie-kat kizárólag a Felhasználó beleegyezését követően helyezi el a böngészésre használt eszközön. A Felhasználó a hozzájárulást a Webáruház bármely felkeresése alkalmával megadhatja a felugró ablakban megjelenő Cookie-tájékoztató megismerését és elfogadását követően. A Cookie-tájékoztató aktuális verziója a honlap „Süti beállítások” menüpontja alatt érhető el.

Mind a hozzájárulástól független, mind pedig a hozzájáruláshoz kötött cookie-król folyamatosan frissülő tájékoztatás található a Cookie-tájékoztatóban, ahol a Felhasználónak lehetősége nyílik a cookie-beállítások megváltoztatására is a „Beállítások” menüpont alatt.

 A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik országba?

Az „adattovábbítás” leggyakoribb megjelenési formája a személyes adatokat tartalmazó papíralapú vagy elektronikus dokumentumok postai úton vagy e-mailben történő eljuttatása egy olyan címzettnek, aki nem az érintett vagy az adatfeldolgozó (azaz a címzett ún. harmadik személy). Sőt, már az is adattovábbításnak minősül, ha a Társaság csupán elérhetővé teszi az adatokat – például hozzáférést biztosít az adattárolási helyhez – az említett harmadik személynek. Amennyiben ez a harmadik személy egy ún. harmadik országban – az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok – létesített döntési jogosultsággal rendelkező központi egységet, akkor ezen harmadik személy felé irányuló adattovábbítás harmadik országba történt adattovábbításnak minősül.

 

Az Európai Unión kívüli államok eltérő szintű védelmet biztosítanak az érintettek magánszférájának. Például az amerikai jog lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államokbeli bűnüldöző hatóságok és bíróságok információkat kérjenek az amerikai szolgáltatók – így többek között a Microsoft vagy a Google – ügyfeleiről és az ügyfelek által valamely Microsoft vagy Google infrastruktúrán tárolt adatokról és az adatok által azonosítható személyekről.

 

Az Európai Unió a GDPR által megteremtett védelmi szint garantálása érdekében plusz kötelezettségeket ró azokra az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, amelyek harmadik országba továbbítanak személyes adatokat. Fontos kiemelni, hogy EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi előírások alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás.

 

Személyes adatot harmadik országba csak akkor továbbít a Társaság, ha a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme elsődlegesen akkor biztosított a célországban, ha az Európai Bizottság kötelező érvényű – ún. megfelelőségihatározata ezt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).

A célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában a Társaság az alábbi esetekben továbbíthat személyes adatot EGT-n kívüli országban lévő címzett részére:

1)     A NAIH külön, egyedi engedélye nélkül

a.   ha a célországban is működő vállalatcsoport tagjaként a csoport tagjai közötti adattovábbításra külön megállapodás (ún. kötelező erejű vállalati szabályok - binding corporate rules) érvényesek – ebben az esetben csak a csoport tagjai között továbbíthatók adatok,

b.   ha a címzettel az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket aláírja,

c.   ha a címzettel a NAIH által egyedileg jóváhagyott általános szerződési feltételeket aláírja,

d.   ha magára nézve kötelezőnek ismeri el valamely szakmai szervezet (pl. szakmai kamarák, egyesületek) által előkészített és az Európai Unió által jóváhagyott magatartási kódexet,

e.   ha megszerzi az adattovábbításra vonatkozó tanúsítványt.

2)     A NAIH egyedi jóváhagyásával a harmadik országbeli címzettel kötött egyedi adattovábbítási szerződéses alkalmazása esetén is megvalósulhat az adattovábbítás.

3)     Az előbbiekben említett feltételek hiányában az alábbiakban részletezett egyedi helyzetek bekövetkezése esetén is sor kerülhet az adattovábbításra:

a.   ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta a tervezett adattovábbításhoz azt követően, hogy a Társaság tájékoztatta az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat, illetve az előzőekben hivatkozott (NAIH jóváhagyáshoz kötött, vagy anélkül is igénybe vehető) garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;

b.   ha az adattovábbítás az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére tett intézkedések végrehajtásához szükséges;

c.   ha az adattovábbítás a Társaság és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;

d.   ha az adattovábbítás fontos közérdekből (például hatósági eljárás támogatása, járványmegelőzés stb.) szükséges;

e.   ha az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) érvényesítéséhez szükséges;

f.    ha az adattovábbítás akár az érintett, akár más személy létfontosságú érdekeinek védelme (például életveszély elhárítása) miatt szükséges és az érintett vagy a másik érintett személy fizikailag, vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

g.   ha a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a magyar jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja (például a cégjegyzék), és amely nyilvántartás általában a nyilvánosság vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak akkor, ha az uniós vagy magyar jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

Milyen feltételek mellett bízza meg a Társaság az adatfeldolgozóit?

Az adatfeldolgozók kiválasztása során a Társaság azt az elvet tartja szem előtt, hogy olyanra bízza az adatait, aki ugyanolyan gondosan bánik velük, mintha maga Társaság végezné el az adott műveletet, ami az érintett adatainak kezelésével jár. Az adatfeldolgozókkal a GDPR alapján kötendő adatfeldolgozói szerződés aláírása nem puszta formalitás. A Társaság kizárólag olyan partnerrel szerződik, amely nem csupán technikailag képes arra, hogy ugyanolyan színvonalon kezelje az adatait, mint ahogyan a Társaság tenné, hanem a személyes adatok kezelésével járó bizalmi pozíciót szem előtt tartva kiemelten felelősségteljes magatartást tanúsít a Társaság nevében.

 

A Társaság már a szerződéskötést megelőzően, majd pedig a rendszeres auditok során is meggyőződik többek között arról, hogy a kiválasztott partner tisztában van azokkal a kötelezettségekkel, amelyek az adatvédelmi jogszabályok szerint mindkét félre érvényesek, érti, hogy a Társaság miért szervezi ki az adatok feldolgozását, érti a Társaság adatkezeléseiből eredő kockázatokat, megfelelő tapasztalattal, szakértelemmel és technológiai háttérrel rendelkezik, hogy a kockázatokat lehetőség szerint teljes mértékben eliminálja vagy legalábbis minimálisra csökkentse. A Társaság vizsgálja az adatfeldolgozó által az adatok kezelésére használt rendszerek – például adatközpontok – személyi és fizikai biztonsági paramétereit: kizárólag olyan szállítóval szerződik, amely a közös együttműködés minden szakaszában a technológia mindenkori állása szerint észszerűen elérhető legmagasabb szintű biztonságot garantálja. A Társaság ellenőrzi, hogy az adatfeldolgozó valóban képes-e segítséget nyújtani a Társaságnak abban, hogy eleget tegyen az érintetti kéréseknek („Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei” című fejezet részletezi, az érintett milyen jellegű kérésekkel fordulhat a Társasághoz) és például törölje, vagy megsemmisítse az érintett adatát.

 

Az adatfeldolgozó részére adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felelős

 

Az adatfeldolgozó a feladatai ellátása során – a Társaság beleegyezése és rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet. 

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést (például annak célját, módját, a kezelt adatok körét) érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság utasításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára nem használhatja fel őket, a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, az adatfeldolgozás megszűnésekor pedig a Társaság részére visszaszolgáltatni vagy helyreállíthatatlanul törölni, illetve megsemmisíteni.

Milyen intézkedésekkel garantálja Társaság a személyes adatok fizikai és informatikai biztonságát?

A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintett magánszférájának legmagasabb szintű védelmét biztosítsa.

 

Ahogy a Társaság, úgy az általa igénybe vett adatfeldolgozó is gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Társaság megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technológia (például adattárolásra használt IT megoldás) megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Társaság csak akkor alkalmaz automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást is – ha a rendszer biztosítja

1)     a jogosulatlan adatbevitel felismerését és megakadályozását;

2)     a robotok általi adatbevitel megakadályozását;

3)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely címzettek részére továbbították vagy továbbíthatják;

4)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

5)     a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy

6)     az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a Társaság figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene számára.

 

6.      Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

 

6.1.   Regisztráció és bejelentkezés

A Társaság internetes áruháza igénybevétele regisztrációhoz kötött.

Érintett: mindazon Felhasználó, aki a Webáruházban elérhető szolgáltatásokat a regisztrációval és bejelentkezéssel elérhető előnyökkel együtt kívánja igénybe venni.

Adatkezelés céljai: 

       a felhasználói jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése a regisztráció alkalmával és a felhasználói jogosultság ellenőrzése minden belépés alkalmával

       a regisztrációval elérhető szolgáltatások és előnyök (pl. kívánságlista létrehozása, profil létrehozása, Törzsvásárlói programban való részvétel, kedvezmények) biztosítása

       annak biztosítása, hogy a Felhasználó hozzájárulásával akár regisztrált, akár nem regisztrált felhasználók számára is láthatóvá váljanak a profilján elérhető információk, illetve regisztrált felhasználók célzottan rákereshessenek a Felhasználó profilra

       annak biztosítása, hogy a Felhasználó hozzájárulásától függően bárki vagy csak azok, akiknek a Felhasználó link útján elérhetővé tette a listáját, hozzáférhessen a Felhasználó kívánságlistájához

       a Felhasználó hozzájárulásával                a Társaság weboldalain célzott tartalmak, hirdetések, ajánlatok meg     jelenítése.    

 

Kezelt adatok köre: 

a) kötelező megadni: név és e-mail cím, jelszó;

b) opcionálisan megadható adatok:      születésnap, nem, profiladatok (profilon használt név, a profil szabad szöveges leírásában a Felhasználó által megadott személyes adatok, a Felhasználó által értékelt művek címe és szerzője, a művekről írt értékelésekben a Felhasználó által megadott személyes adatok, a kívánságlistán szereplő művek címe és szerzője), kívánságlista tartalma (kívánságlistára felvett művek címe és szerzője, a kívánságlisták csoportosítási szempontjai).    

c) célzott tartalmak, hirdetések, ajánlatok megjelenítéséhez felhasznált adatok: felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához adása, a Webáuházban ajánlott termékre kattintás, termékértékelés, termékre keresés), a Felhasználó Bookline rendszerekben használt egyedi azonosítója, illetve az ajánlások megjelenítésekor létrehozott eseti felhasználói azonosító.

Az adatkezelés jogalapját

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a Felhasználó által a profilja nyilvánossá, illetve kereshetővé tételéhez a profiloldalon, a kívánságlistájának nyilvánossá vagy linkről elérhetővé tételéhez a kívánságlisták létrehozatalakor     ,      a      Társaság weboldalain célzott tartalmak,      hirdetések, ajánlatok megjelenítéséhez a süti bannerben a marketing kategóriába sorolt sütik elfogadásával      megadott hozzájárulás), illetve

                           a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás – melynek részét képezi a felhasználói jogosultság ellenőrzése is – teljesítéséhez szükséges az adatkezelés),

          biztosítja     .

Adatkezelés időtartama:      A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó kezdeményezi a      regisztrációja törlését     , a fiókban megadott személyes adat           indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

 

Bejelentkezés Facebook vagy Google fiókkal

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Facebook vagy Google fiókjába feltöltött adatait a Társaság részére a belépéshez importálja, megkönnyítendő a belépés      lebonyolítását. A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Facebook és a Google lehetőséget biztosít számára annak ki-választására, hogy hogyan osztja meg, azaz teszi nyilvánosan megismerhetővé a személyes adatait a Facebook, illetve a Google fiókjában (a Facebook vonatkozó tájékoztatása az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/help/www/203805466323736?helpref=platform_switcher&ref=platform_switcher&rdrhc; a Google pedig az alábbi linken nyújt tájékoztatást: https://support.google.com/accounts/answer/6304920?hl=hu)

A Felhasználó által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben a Facebook fiókkal történt belépés során elérhetővé tett adatok köréért a Társaság semmilyen formában sem vállal felelősséget. A Társaság hozzáfér ugyan valamennyi, a Felhasználó Facebook vagy Google fiókjában nyilvánosan elérhető adathoz, azonban közülük kizárólag az alábbi adatokat használja fel:

       Facebook azonosító (a Társaság ezzel azonosítja a Felhasználót a Facebook vagy Google felé, illetve ennek felhasználásával fér hozzá a Felhasználó profilképéhez), e-mail cím, keresztnév, vezetéknév;

       Google fiók azonosító, név, e-mail cím.

 

6.2.   Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

Érintett: a Felhasználó, aki a Társaság internetes áruházát használja, és regisztrációt követően vagy azzal egy időben termékeket rendel a Webáruházban.

Az adatkezelés céljai: a Felhasználó által korábban megadott adatok automatikus betöltése révén a rendelés folyamatának egyszerűsítése, a Webáruházban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.    

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját az      Ekertv.     -     re figyelemmel      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) pontja biztosítja.      Ha a Felhasználó online vásárol ajándékutalványt vagy ajándékkártyát, és azt a Bookline oldalán keresztül küldi tovább a megajándékozni kívánt személynek, úgy a megajándékozott adatainak megadásával kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a címzettet előzetesen tájékoztatta a személyes adatainak a Társaság általi kezeléséről és a címzett adatainak a Társaság részére történő átadásához megfelelő jogalappal (például a címzett kifejezett hozzájárulásával) rendelkezik.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, számla sorszáma, a rendeléshez tartozó doboz vonalkódja, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e- mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje, a Felhasználó regisztrált fiókjához tartozó webes azonosító (amennyiben a Felhasználó több regisztrált fiókjából ad le rendelést, úgy a Társaság minden érintett fiók webes azonosítóját felhasználja), egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély vásárló adószáma.

Ha a Felhasználó az „Ajándékba küldöm” funkció használata során képeslapküldést is rendel az ajándékcsomag mellé, a képeslapra az üzenetet nyomtató és a képeslapot csomagoló munkatárs a megfelelő körültekintés ellenére is, véletlenül megismerheti a képeslapra írt üzenetben szereplő személyes adatokat, azonban a megismert adatokat semmilyen formában sem rögzíti vagy ismerteti másokkal.

Adatkezelés időtartama: A Társaság a Felhasználó személyes adatait az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi időtartamoknak megfelelően tárolja:

i)         a Webáruházban leadott rendeléssel megkötött szerződés teljesítéséig, ha az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése (beleértve a korábban megadott adatok automatikus betöltését is) és teljesítése     ;      

ii)   ha jogszabály a Felhasználó adatainak a szerződés teljesítését követő további tárolását írja elő - azaz az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése -      (pl. a hatóságok      részére történő adatszolgáltatás miatt), akkor a Társaság a rendeléssel kapcsolatos dokumentumokban megjelenő adatokat az Ekertv.-re is figyelemmel vagy a) a Számv. tv. által előírtaknak megfelelően, a bizonylat-kiállítástól számított nyolcadik évet követő beszámoló elfogadásáig vagy b) az Art.-nak és az Áfa tv.-nek megfelelően, az adó megállapításához való jog elévüléséig [annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni] őrzi meg - a két megőrzési idő közül a hosszabb irányadó     );      

iii)  a megrendeléstől való elállás esetén a fogyasztói igénnyel (pl. vételár visszatérítéssel) szembeni védekezéshez fűződő jogos érdek alapján, a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok és az elállást tartalmazó e-mail/ kapcsolatfelvételi űrjegy/ hangfelvétel az elállás közlésétől számított polgári jogi elévülési idő (öt év) leteltét követő egy évig      megőrzésre kerülnek tekintettel arra, hogy az elévülési idő elteltétől számított egyéves határidőn belül a fogyasztói igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, feltéve, hogy a fogyasztó menthető okból nem volt abban a helyzetben, hogy az elévülési időn belül érvényesítse igényét.

     A megrendelt termékekkel kapcsolatos jótállási (garanciális) és szavatossági igények kezelése során felmerülő adatkezelésekről a tájékoztató A fogyasztói panaszok, valamint a jótállási és szavatossági igények kezelése című fejezetében található részletes információ.

 

Kiszállítással összefüggő adatkezelés

Ha a Felhasználó szerződést köt a Társasággal, a Társaság a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

Érintett: az a Felhasználó, illetve a Felhasználó által megjelölt egyéb címzett, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, számlázási név és cím; valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaság részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja      figyelemmel az Ekertv.-     re.

Adatkezelés időtartama: az alábbiak közül a leghosszabb időtartam irányadó

     a) a Számv. tv. által előírtaknak megfelelően, a bizonylat-kiállítástól számított nyolcadik évet követő beszámoló elfogadásáig vagy

b) az Art.-nak és az Áfa tv.-nek megfelelően, az adó megállapításához való jog elévüléséig [annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni].    

Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás, Pick Pack pontos kiszállítás esetén a fenti adatokat a Társaság átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.

Az adattovábbítás jogalapja      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b     ) pontja (az adattovábbítás a      Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges).

Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a Társaság tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Társaság a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó csomago(ka)t és továbbítja a kiszállítással kapcsolatban kezelt adatokat, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

 

Postai, logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően      adatkezelőként kezel     i, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaság logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A megbízott postai szolgáltatók:

Postai szolgáltató neve

Postai szolgáltató székhelye    

Postai szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenység

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Csomagszállítás

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Csomagszállítás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállítás

FoxPost Zrt.

3300 Eger, Maklári út 119.           

Csomagszállítás

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa utca 12.

Csomagszállítás

Gepárd     Team Futárszolgálat Kereskedelmi és Szolgáltató      Kft. “kt.a.”

1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Csomagszállítás

PACKETA HUNGARY Kft.

1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

Csomagszállítás

 

Egyéb logisztikai szolgáltató / fuvarozó cég (adatfeldolgozó):

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye

Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenység

GHYCZY Kft.

1212 Budapest,
Széchenyi utca 41.

Csomagszállítás

 

Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére

Ha Felhasználó szerződést köt a Társasággal és online fizetést választ, valamennyi online fizetési mód esetén a Payment Gateway szolgáltatás közvetít a webáruház és a ténylegesen fizetést teljesítő szolgáltató (SimplePay vagy PayPal) között. A Payment Gateway szolgáltatást a BIGFISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-325828) üzemelteti adatfeldolgozóként.

Az adatátadás célja a fizetési tranzakcióhoz szükséges, a Társaság és a fizetési szolgáltató közötti adatkommunikáció biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítása, míg az adatátadás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatátadás a Társaság által a vásárlóval kötött adásvételi szerződésben vállalt online fizetési mód biztosításához szükséges).

 

6.3.  Hírlevél-feliratkozás és –küldés, automatikus rendszerüzenetek küldése

Hírlevél-feliratkozásra regisztrált Felhasználóknak bejelentkezés után a "Beállítások" menüben, nem regisztrált Felhasználóknak regisztráció során, valamint a „Bookline Kids” gyermekprogram aloldalán van lehetőségük.

A Társaság a vásárlást követően a vásárolt termékhez kapcsolódó („csillagos” és szöveges) értékelésre is felkéri a vásárlókat („Könyvértékelő üzenet”), amelyről automatikus rendszerüzenetet küld a vásárló e-mail címére. A szöveges értékeléseket a Felhasználók értékelhetik is.

A Társaság a Kategóriaértesítő oldalon jelzett érdeklődési kör alapján a weboldalain célzott tartalmakat, hirdetéseket, ajánlatokat jelenít meg a felhasználók részére.

Amennyiben a Felhasználó megszakítja a vásárlási folyamatot és nem rendeli meg a kosarába helyezett terméket/ szolgáltatást, úgy a Társaság a rendelési folyamat megszakítását követő egy órán belül e- mailben (a továbbiakban: „Kosárelhagyó e-mail”) emlékeztetőt küld a Felhasználó részére, amennyiben a kosárba helyezett termék/ szolgáltatás továbbra is elérhető a Webáruházban.

Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Amennyiben a Felhasználó a fiókjába belépve módosítja a regisztrációkor megadott e-mail címét, a Társaság a továbbiakban a módosított e-mail címre küldi a hírleveleket.

Kezelt adatok köre: a Társaság a hírlevélküldéshez a Felhasználó által önkéntesen megadott vagy a Felhasználóról, illetve a Felhasználó tevékenységéről (pl. böngészés, termékkeresés és -kiválasztás) gyűjtött alábbi adatokat használja fel

        e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás ténye és ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, választott átvételi mód;

        az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, valamint a hírlevélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, a kézbesíthetetlenség oka);

        könyvértékelést beküldő beceneve, szállítási cím (az ajándékcsomagnak a legjobb könyvértékelést beküldő részére történő eljuttatása esetén);

        a hírlevél alapján felkeresett weboldalon való böngészés során a hírlevél küldő rendszer által rögzített adatok (végfelhasználó azonosítószáma, megtekintett termékek, elhagyott kosár tartalma);

        a hírlevél alapján leadott megrendelésben szereplő adatok (megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárolt/ megrendelt termékek megnevezése, a választott fizetési, számlázási és szállítási mód, a Felhasználó által – pl. a megrendeléshez fűzött megjegyzésben - egyedileg megadott, előre nem kategorizálható személyes adatok).

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, a vásárlást követően a vásárolt termékhez kapcsolódó értékelések beszerzése, az ajándékcsomag eljuttatása a legjobb könyvértékelést beküldők részére.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja     , kivéve azon üzeneteket – így például a Kosárelhagyó e-maileket és a Könyvértékelő üzeneteket –     , amelyeket a Társaság azok részére küld, akikkel korábban már kapcsolatban állt (például vásároltak tőle). A Társasággal korábban már kapcsolatba került személyek (például korábbi vásárlók) részére küldött üzenetek esetén az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Adatkezelés időtartama: A Felhasználónak a hírlevél küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a Társaság, amíg a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről. Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Ha a Felhasználó leiratkozik, a hírlevél küldéshez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. A Társaság regisztrált Felhasználókat a regisztrációt követően egyszeri alkalommal üdvözlő e-mailben köszönti, amely marketing ajánlatot is tartalmaz; tekintettel arra, hogy az üdvözlő e-mail csupán egy alkalommal kerül kiküldésre, arról külön nem lehet leiratkozni.

A papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Társaság munkatársai rögzítik információs rendszereikben és ezt követően a Társaság ezeket is ezen információs rendszerei útján kezeli. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszerekben történt rögzítést követő 1 év időtartam elteltével, illetve ezt megelőzően, ha az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja, a Társaság törli.

A hírlevelekről általánosságban többféleképpen is le lehet iratkozni:

1) a hírlevelet tartalmazó e-mailben lévő „leiratkozás” linkre kattintva,
2) a Társaság honlapjainak Ügyfélszolgálat menüjében található
kapcsolatfelvételi űrlapon,
3) regisztrált Felhasználók a fiókba történt belépést követően
, a profilnév melletti legördülő listából kiválasztható „Hírlevelek”      menüpontban,
4) az ügyfélszolgálattal a Társaság honlapjain jelzett telefonszámon vagy az info@bookline.hu e-mail címen kapcsolatba lépve,
5) postai úton.

Az egyes hírlevél típusok esetén nem valamennyi, említett leiratkozási mód hozzáférhető, azonban a Társaság valamennyi hírlevél típus esetében az alábbi lehetőségek közül legalább az egyik leiratkozási módot biztosítja: 1) ugyanazon a felületen, ahol a Felhasználó feliratkozott a hírlevélre, és/ vagy 2) a hírlevelet tartalmazó elektronikus üzenetben vagy postai levélben jelzett módon.

A Társaság a hírlevél-küldés működtetése során időről-időre közreműködőket – adatfeldolgozót – vesz igénybe.

A megbízott adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység

Maileon Digital Kft.

111     3 Budapest, Bocskai      út 77-79.     .

Maileon e-mailküldő rendszer működtetése

EDIMA.email Kft.

1075 Budapest, Holló utca 3-9/A 3. em. 10.     

rendszeres és/ vagy tömeges e-mail-kiküldés, adatgyűjtő felület(ek) üzemeltetése, ezekhez kapcsolódó statisztikák biztosítása, illetve hírlevél adatbázis és szolgáltatás technikai üzemeltetése

 

6.4.  Törzsvásárlói programban való részvétel

Felhasználó a regisztrációt követő első vásárlással automatikusan törzsvásárlóvá válik.

Az adatkezelés céljai:

            a Társaság honlapjain közzétett Törzsvásárlói programleírásban megjelölt kedvezmények igénybevételének biztosítása (a gyűjtött és felhasznált pontok nyilvántartása és karbantartása, a Felhasználó tájékoztatása a felhasználható pontok mennyiségéről; a törzsvásárlói kártyával adható vásárlási kedvezmények számlázáskor történő biztosítása, érvényesítése, a kedvezmény feltételeinek nyilvántartása)    

       a törzsvásárlók tájékoztatása a pontjaik felhasználási határidejéről.

Érintettek: azon Felhasználók, akik a felhasználói fiók regisztrációjával egyúttal a Társaság törzsvásárlói programjába beléptek.

Kezelt adatok köre: név, születési idő, cím, telefonszám, email cím, gyűjtött pontok egyenlege, vásárlások ideje, a megvásárolt termékek neve, mennyisége, ára, gyűjtött és felhasznált pont mennyisége, beváltás formája.

Az adatkezelés jogalapját a törzsvásárlói pontok elévüléséről szóló hírlevélküldés kivételével a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés a törzsvásárlói program mint szolgáltatás biztosításához szükséges) biztosítja; a törzsvásárlói pontok elévüléséről szóló hírlevél-küldés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a Felhasználó hozzájárulása).    

     Adatkezelés időtartama:      a Törzsvásárlói Programban részt vevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván kerülni a törzsvásárlói programból, valamint a törzsvásárlói pontok elévüléséről szóló hírlevél fogadásához adott hozzájárulás visszavonásáig.

 

6.5.       A fogyasztói panaszok, valamint a jótállási és szavatossági igények kezelése

Érintett: Azon Felhasználó, aki a bookline.hu weboldal Ügyfélszolgálat menüpontjában elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon, telefonon (a 06/1 235 60 70 telefonszámon), e- mailben, vagy a Társaság valamely boltjában személyesen, a Társaság által nyújtott szolgáltatások/termékek valamelyikével kapcsolatos panaszt, illetve jótállási vagy szavatossági igényt jelent be a Társaságnak.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés célja: annak biztosítása, hogy az eseményeket hitelt érdemlően rekonstruálni lehessen, így különösen      a fogyasztói panaszok, valamint a jótállási/      szavatossági igények kezelése során jegyzőkönyv felvétele, megőrzése, valamint a kijavításra vagy a szavatossági/ jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében átvett termékről átvételi elismervény kiállítása és megőrzése, javításra, cserére kerülő termék visszaszállítása a vásárlótól a Társaság raktárába, majd a cserélt/ javított termék ismételt kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése). A kapcsolatfelvételi űrlapon, e- mailben, telefonon vagy a Társaság boltjában személyesen tett bejelentésekkel kapcsolatos adatkezeléseket a következő jogszabályok írják elő. A szavatossági, illetve a jótállási kötelezettség a Ptk.-ból, a fogyasztói panaszok kezelésének kötelezettsége pedig az Fgytv.-ből következik. Ezen túlmenően az Fgytv. határozza meg a jótállási/ szavatossági igénynek nem minősülő fogyasztói panaszok, míg a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a jótállási/ szavatossági igények kezelése során kezelendő adatok körét.      

A Társaság a telefonos ügyfélszolgálaton bejelentett fogyasztói panaszokról, illetve jótállási/ szavatossági igényekről hangfelvételt rögzít, amelynek jogalapját a Társaságnak a szóbeli bejelentés hitelt érdemlő rekonstruálásához és jegyzőkönyvezéséhez fűződő jogos érdeke jelenti.

Az adatkezelés időtartama: A Társaság

        mind a fogyasztói panaszokról, mind pedig a jótállási/ szavatossági igényekről rögzített hangfelvételeket három évig őrzi meg, továbbá

        a kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve e- mailben bejelentett fogyasztói panaszokat és jótállási/ szavatossági igényeket szintén három évig őrzi meg.

     Adattovábbítás címzettje: a Magyar Posta Zrt. végzi a jótállási/ szavatossági igénybejelentéssel érintett termék visszaszállítását a Társaság részére, illetve a javított/ kicserélt termék kiszállítását a vásárló részére

Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Társaságnak ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a Társaság erőforrásainak hatékony kihasználásával és az erőforrások kíméletével teljesíthesse a jótállási/ szavatossági igényt).    

 

6.6.  Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center)

A Társaság telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor.

Ha a Felhasználó a fogyasztói panasz, illetve a jótállási/ szavatossági igény kivételével bármilyen egyéb      ügyben (pl.      információkérés stb.) a Társasághoz fordul a telefonos ügyfélszolgálato     n keresztül, a hívás kezdeményezésével      tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Társaság az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítheti.

A Társaság a hívást kezdeményező Felhasználót a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonbeszélgetés elején nyújtott rövid tájékoztatással a Társaság lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerüljön, módjában áll a hívást megszakítani és e-mailben, valamint a felhasználói fiókba belépést követően kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresni a Társaságot.

Abban az esetben, ha a Felhasználó durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Társaságot, a Társaság jogosult a hívás megszakítására.

Érintett: mindazon személyek, akik a Társasággal, annak működésével, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban telefonon érdeklődnek.

A kezelt adatok köre: hívás ideje, Felhasználó/ hívó fél neve, telefonszáma,      

Az adatkezelés célja: az ügyfélszolgálati kollégák munkájának ellenőrzése és fejlesztése, illetve a telefonon kezdeményezett szerződéskötés előkészítése.      

Az adatkezelés jogalapját azon Felhasználók esetében, akik korábbi vagy leendő vásárlók, az      Ekertv.-nyel összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, egyéb esetekben a GDPR 6. cikk a) pontja (a Felhasználó hozzájárulása) biztosítja.    

Adatkezelés időtartama (rögzített telefonbeszélgetés tárolási ideje):

        egyszeri információcsere esetén a Társaság a      hívást legfeljebb egy év elteltével      törli;

        ha a telefonos megkeresés valamely a Társaság által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az      Ekertv.-ben előírtak szerint alakul: a hangfelvételek a szerződés létrejöttének elmaradását vagy a szerződés megszűnését követően, de legkésőbb egy évvel a hívást követően törlésre kerülnek.    

     A Társaság a Call Center működtetése során időről-időre közreműködőket – adatfeldolgozót – vesz igénybe.

A megbízott adatfeldolgozók:

 Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység

VCC Live Hungary Kft.

1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.    

Alkalmazásüzemeltetés, támogatás

RAFMAN Ügynökség Kft.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 60/b.

Telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása eseti jelleggel

 

A telefonon bejelentett panaszokkal, jótállási/ szavatossági igényekkel kapcsolatos információk az A fogyasztói panaszok, valamint a jótállási és szavatossági igények kezelése” című fejezetben találhatók.

 

 

6.7.  Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások)

Nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok, egyéb eseti adatkezelések adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozza meg a Társaság az érintett események jellegzetességeinek megfelelően.

 

6.8.  Kapcsolatfelvételi űrlap használata

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot Társaságunkkal, erre a weboldalunk Ügyfélszolgálat menüjében található űrlapok segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím) megadására van szükség.

Az űrlap használatával a Felhasználó a webáruház által nyújtott szolgáltatásokról általános tájékoztatást igényelhet, a megrendelt termékhez kapcsolódó, a Webáruház használatával, a Társaság hírleveleivel kapcsolatos nyilatkozatokat tehet.

Érintett: az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.

Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása    

Az adatkezelés jogalapját – esettől függően – korábbi vagy leendő vásárló esetében az Ekertv.-nyel összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, egyéb esetekben a GDPR 6. cikk a) pontja biztosítja.

Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):    

        egyszeri információcsere esetén a Társaság az adatot haladéktalanul törli;

        ha a megkeresés valamely a Társaság által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az      Ekertv.-ben előírtak szerint alakul: az űrlapon megadott adatok a szerződés létrejöttének elmaradását vagy a szerződés megszűnését követően törlésre kerülnek.    

A kapcsolatfelvételi űrlapon bejelentett panaszokkal, jótállási/ szavatossági igényekkel kapcsolatos információk az „A fogyasztói panaszok, valamint a jótállási és szavatossági igények kezelése” című fejezetben, míg az űrlapon bejelentett elállással kapcsolatos információk az „Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés” című fejezetben találhatók.

          A fentieken túl egyéb esetekben a megadott adatok kezelésére az adott jogcímhez (termék megrendelése, hírlevél, törzsvásárlói program stb.) kapcsolódó előírások vonatkoznak.

 

7.          Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a Társaság és a társaság leányvállalatának, a Libri Könyvkereskedelmi Kft.-nek (1066 Budapest, Nyugati tér 1., Cg.: 01-09- 164883; adószám: 10734977-2-42) munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is; szakértői, illetőleg mindazok, akiket/ amelyeket a jelen Tájékoztató kifejezetten megnevez.

 

8.     Adatfeldolgozók, adattovábbítás

A Társaság a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozókat vehet igénybe.     

8.1.  A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

 Cégnév

Székhely

Tevékenység

Andrews IT Engineering Kft.

1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.     

Informatikai biztonsági üzemeltetés és támogatás

AB Consulting Group Zrt.

1138      Budapest, Dunavirág u. 2-6. Gateway Irodaház I. torony          

Alkalmazásfejlesztés és támogatás

ANT Kft.

1064 Budapest, Izabella u. 88.

Alkalmazásüzemeltetés

Dream Interactive Kft.

1027 Budapest, Medve u. 24.

SMS küldés bolti átvételi lehetőségről

eKönyv Magyarország Kft.

1086 Budapest, Dankó utca 4-8.

E-könyvek jogkezelési adattal való ellátása

Evolution Consulting Kft.

3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em.     

Alkalmazásüzemeltetés

Gravity Research & Development Zrt.

1113 Budapest, Villányi út 40/B            

Alkalmazásüzemeltetés

HC Pointer Kft.

7634 Pécs, Ürögi fasor 2/a.

Alkalmazásfejlesztés, támogatás

Homepage Informatikai Stúdió Bt.

6000 Kecskemét, Vadvíz utca 20. 1. em. 6.

Alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés és támogatás

Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft.    

6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207. A. ép.    

Elektronikus számlázás, számlaarchiválás

Integrity Informatikai Kft.

8000 Székesfehérvár,      Gyetvai u. 6.

Alkalmazásfejlesztés

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison utca 4.

rendszerüzemeltetés

Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.    

1139 Budapest, Röppentyű utca 48.    

rendszertámogatás

LapkerZrt.

1097 Budapest, Táblás utca 32.

Csomagszállítás

Mind System Consulting Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 1. 4.lph. 5. em. 7.

Alkalmazásüzemeltetés, támogatás

Molaris Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 6. 4. em.

alkalmazásfejlesztés és támogatás

Möbius Mobile Marketing Kft.

1094 Budapest, Angyal utca 17. 2. em. 2.

Alkalmazásfejlesztés

NEXT WAVE EUROPE Kft.

1122 Budapest, Csaba utca 24a

Projekttámogatás, rendszertervezés, marketingtámogatás

Precognox Kft.

7400 Kaposvár, Fő utca 65.    

Támogatás

Proper IT Consulting Kft.

1238 Budapest, Csibuk utca 71.

alkalmazásfejlesztés és támogatás

TECSoft Informatika Tóth Elvira egyéni vállalkozó

9023 Győr, Csaba utca 4.

Alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés

VCC Live Hungary Kft.

1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.    

Alkalmazásüzemeltetés, támogatás

Maileon Digital Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.    

Online hírlevélküldés

Barakc Jam Kft.

1133 Budapest, Pannónia utca 85. 1. em. 4. 

Digitális marketing szolgáltatások

 

8.2.  Adattovábbítás lehetősége

A jelen Tájékoztatóban meghatározottakon túl, a Felhasználók egyes személyes adatai az alábbi      célokból      továbbításra kerülhetnek:

Ha a Felhasználó a rendelés leadása során a Libri Könyvkereskedelmi Kft. egyik boltját választja rendelése átvételi helyéül, a Társaság a Felhasználó regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében továbbítja a Libri Könyvkereskedelmi Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; adószám: 10734977-2-42; Cg. 01-09-164883) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Libri Könyvkereskedelmi Kft. saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli (https://www.libri.hu/cikk/adatvedelem). A kézbesítéssel összefüggő adatkezelés jogalapját a megrendelés teljesítése jelenti.

Ha a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja a megrendelés során, a Társaság a Felhasználó által a megrendeléskor megadott teljes nevet, e-mail címet, IP címet, a fiók adatokat, a megrendelt termék típusát, címét, a szállításhoz kapcsolódóan megadott teljes nevet, címet (országkód, ország, város, cím pontos megnevezése [pl. közterület neve, típusa, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, egyéb kiegészítő címadatok], irányítószám), a fizetési tranzakció dátumát/ időpontját/ azonosítóját, a SimplePay szolgáltatáson keresztül történő fizetés során mentett bankkártya adatait (bankkártya száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név), a fizetésre használt bankkártya számát, a vevő által a megrendeléshez fűzött megjegyzésben szereplő személyes adatokat, a evő által megrendelt termék vevő általi átvételét igazoló dokumentumon szereplő személyes adatokat, a vevő által igénybe vett szolgáltatás felhasználásáról szóló igazolásban feltüntetett személyes adatokat a Payment Gateway-en keresztül továbbítja

        a vételárral való elszámolás céljából a PayPal-t üzemeltető PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: L-2449, Luxembourg, 22-24 Boulevard Royal     ), illetve

        a vételárral való elszámolás és az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatos panaszok kezelése céljából a SimplePay alkalmazást üzemeltető OTP Mobil Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em     ) részére.

A bankkártyás fizetéssel összefüggő adattovábbítások jogalapja a Társaság jogos érdeke.


A továbbított személyes adatokat az OTP Mobil Kft., illetve a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. is a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli. Az OTP Mobil Kft. adatkezelési tájékoztatója a 
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok, míg a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. adatkezelési tájékoztatója a  https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU linken érhető el.

Elektronikus számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozók

A Társaság a Felhasználók regisztráció vagy rendelés során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a 2021. január 21. napjától kezdődően megrendelt csomagok elektronikus számlázása, a számlák címzettek részére történő kézbesítése, a számlák hitelesítése és tárolása céljából továbbítja az Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207. A. ép.      ) részére. Az így továbbított személyes adatokat az Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft. a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

9.     Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek, a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Társaság címére (Libri-Bookline Zrt., 1364 Budapest, Pf. 103     ) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@bookline.hu címre küldött e-mailben kérhetnek/ kérhetik

        tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről (hozzáférés joga),

        a személyes adataik helyesbítését, törlését,

        a személyes adataik más adatkezelőhöz hordozását,

        az adatkezelés korlátozását, továbbá

        tiltakozhatnak az adatkezelés ellen,

        kezdeményezhetik, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rájuk ne terjedjen ki,

        visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

A Felhasználó halálát követő öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás és a tiltakozás jogát a Felhasználó által életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot a Felhasználónak el kell juttatnia a Társasághoz. Meghatalmazott hiányában a helyesbítés és a tiltakozás jogát, valamint – ha az adatkezelés már a Felhasználó életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Felhasználó halálával megszűnt – a törlés és a korlátozás jogát a Felhasználó közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére) gyakorolhatja. A Társaság az elhunyt Felhasználó jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátartozót személyazonosságának, valamint a Felhasználó halálának és a halál időpontjának igazolására hívja fel. A halál tényének és időpontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halá     l tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában a Társaság a meghatalmazott, illetve a közeli hozzátartozó kérelmét nem teljesíti.

A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatás kérést a Társaság csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

Amennyiben kétség merül fel a      kérelmezői jogosultságo     t illetően, a Társaság a személyazonosságának igazolására kérheti fel a      kérelmet benyújtót. A Társaság a jogosultság ellenőrzéséhez ügytípusonként az alábbiak közül legalább egy      azonosító      megadását kéri     :

 1. regisztrációval, rendeléssel, adattörléssel kapcsolatban:
  regisztrált felhasználónév/ telefonszám/ e-mail cím, születésnap, értékelésnél használt név, felhasználói azonosító, rendelésazonosító (beleértve a félbeszakadt rendelés azonosítóját is), rendelési adatok (pl. számla sorszáma, átvételi mód, számlázási/ szállítási cím, termék(ek) címe stb.);
 2. törzsvásárlói      programmal kapcsolatos      információkérés esetén:
       törzsvásárló neve, e-mail címe.

Az azonosításhoz használt személyes adatok kizárólag az azonosítás céljára és annak elvégzésének időtartamáig kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság nem képes a kérelmet benyújtó azonosítására, megtagadja a kérelem teljesítését.

 

9.1.  A hozzáférés joga

A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy a Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen,

 1. milyen célból kezeli az adatokat,
 2. kiknek továbbítja őket,
 3. mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási idő nem határozható meg előzetesen, akkor a tárolási idő meghatározásának szempontjairól),
 4. milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül a munkavállalótól gyűjtötte őket), történik-e automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is), mi annak a logikája, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár,

az adatokat továbbítják-e harmadik országba (az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamain [Izland, Norvégia és Liechtenstein] kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezet részére; ha igen, milyen garanciák mellett.

A Felhasználó tájékoztatását a Társaság csak az GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja,

  1. ha a Felhasználó jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza, valamint
  2. ha a tájékoztatási kérelmet benyújtó a Felhasználótól különböző személy és nem igazolja a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultságát.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, a Felhasználó erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Társaság a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé az érintett számára. Amennyiben a Felhasználó a regisztrált felhasználói fiókja megszüntetését kéri és a fiókban a Felhasználó által megvásárolt digitális tartalom (például e-könyv vagy e-hangoskönyv) érhető el, a felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó többé nem fér hozzá a megvásárolt digitális tartalomhoz, továbbá a Társaság a fiókban megadott személyes adatokról sem tud számára másolatot biztosítani.

 

9.2.  A személyes adatok helyesbítése, törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti; egyéb esetekben a helyesbítésre a Felhasználó kérése alapján, a helyes adat megadását követően kerülhet sor.

A személyes adatot törölni kell, ha

        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése érdekében azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

        a Felhasználó visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

        a Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,

        az adatok kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,

        a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

        azt bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.

 

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Társaság a helyesbítésről és törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

9.3.  Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó kezdeményezheti a Társaságnál a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban (pl. E     xcel fájlban) történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a Társaság ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha

        az adatkezelés automatizált módon történik és

        az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

9.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Társaság az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén az adatkezelés módját vagy időtartamát illetően korlátozza a Felhasználó személyes adatainak kezelését:

        a Felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

        az adatkezelés jogellenessége esetén a Felhasználó adatai törlése helyett csupán azok időbeli vagy módbeli felhasználásának korlátozását kéri a Társaságtól,

        a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban a Felhasználó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a Társaságtól,

        a Felhasználó tiltakozott a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

 

9.5.  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

        ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (az egyes

        adatkezelések jogalapjai részletesen az 5. pont alatt kerültek kifejtésre), kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,

        ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára történik.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

      

9.6.  Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok

A tájékoztató 5. fejezete nyújt információkat arról, hogy a Társaság alkalmaz- e, ha igen, mely esetekben emberi beavatkozás nélküli döntéshozatalt. Amennyiben erre sor kerül, az automatizált döntésre az alábbiak vonatkoznak.

A Felhasználó kezdeményezheti a Társaságnál, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

        a Felhasználó és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

        meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

        a Felhasználónak az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a Társaság a Felhasználó részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.

A Társaság a Felhasználó különleges adatai esetében kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

 

9.7.  A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó a Társaság címére (Libri-Bookline Zrt. 1364 Budapest, Pf. 103     ) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@bookline.hu címre küldött e-mailben jelzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a Társaság nem kezeli tovább a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

Az érintetti jogokkal kapcsolatos általános kérdések

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb      egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hó     napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg a Társaság, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a Társaság jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag a Társaság által ismert személyes adatok kérhetők el. Az azonosításhoz használt személyes adatok kizárólag az azonosítás céljára és annak elvégzésének időtartamáig kerülnek felhasználásra.

A Társaság válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

A jelen 8. pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért a Társaság csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen változatlan formában ismétlődő jellege miatt - túlzó.

Ha a Felhasználó nem ért egyet a Társaság döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhely      vagy tartózkodási hely      szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha a Felhasználó sérelmezi, ahogyan a Társaság az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az a Társaságot keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben a Felhasználó elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Bookline Reader alkalmazásra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

 

A kiegészítő tájékoztató célja

A kiegészítő tájékoztatás célja, hogy a Társaság által üzemeltetett Bookline Reader alkalmazás használata során végzett adatkezelésekről információt nyújtson a felhasználók számára. „A webáruházakban folytatott adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás” című fejezetben feltüntetett információk – azok megismétlése nélkül – a kiegészítő tájékoztatóban is érvényesek, kivéve, ha

·      a kiegészítő tájékoztató kifejezetten ettől eltérően rendelkezik, vagy

·       az információk kizárólag a Webáruházak esetében értelmezhetők.

 

Alapfogalmak

A kiegészítő tájékoztató értelmezése során A webáruházakban folytatott adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás” című fejezetben már felsorolt fogalmak – kivéve azokat a fogalmakat, amelyek kizárólag a Webáruházak esetében értelmezhetők – irányadók az alábbi kiegészítésekkel:

Alkalmazás: a Társaság által üzemeltetett Bookline Reader alkalmazás.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Bookline Reader alkalmazást letölti és az Alkalmazást a regisztrált felhasználói fiókjába belépve vagy regisztráció nélkül használja.

Gyűjteményeim: A Bookline Reader elérhető funkció.

Kedvelt műfajok: A Bookline Reader elérhető funkció.

E-Könyvesbolt: A Bookline Reader elérhető funkció.

Könyvespolc: A Bookline Reader elérhető funkció.

Menü: A Bookline Reader elérhető funkció.

Olvasó: A Bookline Reader elérhető funkció.

 

Az Alkalmazás használatával összefüggő egyedi adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

A Társaság az Alkalmazás alábbi funkcióinak használata során kezeli a Felhasználó adatait:

1.     regisztráció és bejelentkezés

2.     személyre szabott ajánlatok megjelenítése

3.     Könyvespolc funkció

4.     Olvasó funkció

5.     E-Könyvesbolt funkció

6.     E-hangoskönyv funkció

7.     az Alkalmazás Menüje

 

 

 

1.     Regisztráció és bejelentkezés

Az adatkezelés részletezése:

A Társaság csak azonosított felhasználók számára biztosítja az Alkalmazás teljes funkcionalitását, ezért az első belépést megelőzően és azt követően valamennyi további belépés alkalmával ellenőrzi a felhasználói jogosultságot. A jogosultság első alkalommal történő ellenőrzése akár már létező felhasználói fiókba (a Webáruházakban létrehozott Bookline fiók, Google/ Apple/ Facebook fiók) belépéssel vagy új Bookline fiók regisztrálásával is történhet. A későbbi belépések alkalmával Bookline/ Google/ Apple/ Facebook fiókba bejelentkezéssel történik a felhasználói jogosultság ellenőrzése.

Az Alkalmazás használata során létrehozott Bookline fiók a Webáruházakban is használható.

Az Alkalmazásba be nem lépett felhasználó csak az alábbi korlátozásokkal használhatja az Alkalmazást:

·       A Menüben láthatja a Gyűjteményeim menüpontot, megnyithatja a gyűjteményében elhelyezett könyveket, de új gyűjteményt létrehozni vagy a meglévő gyűjteményéhez további elemeket hozzáadni csak belépés után tud.

·       A Menüben láthatja a Toplisták, ranglisták menüpontot.

·       Csak belépést követően adhat le értékelést a termékekre, illetve jelentheti az értékelést a Társaság számára. Belépés nélkül csak olvashatók a többi felhasználó értékelései.

·       Nem használhatja az Olvasó módban elérhető megosztási lehetőségeket (saját könyv, könyvből kiemelt rész, könyvhöz fűzött jegyzet, illetve annak a ténynek a megosztása, hogy a Felhasználó éppen az adott könyvet olvassa).

·       Az E-Könyvesboltban elérhető könyveket nem oszthatja meg ismerőseivel és nem adhatja hozzá őket a kívánságlistájához.

·       Nem kezdeményezhet vásárlást az Alkalmazásban.

Az adatkezelés célja(i):

Az adatok kezelésének célja a felhasználói jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése a regisztráció alkalmával és a felhasználói jogosultság ellenőrzése minden belépés alkalmával.

Az adatok kezelésének célja továbbá a regisztrációval elérhető szolgáltatások és előnyök biztosítása.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

 Nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelések a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás – melynek részét képezi a felhasználói jogosultság ellenőrzése is – teljesítéséhez szükségesek.

A kezelt adatok:

Új regisztráció esetén: 

·       kötelező megadni: név és e-mail cím, jelszó

·       opcionálisan megadható: névnap, születésnap

Korábban létrehozott Bookline fiókkal belépés esetén: név, e-mail cím, jelszó.

Facebook fiókkal történő belépés esetén: Facebook azonosító (a Társaság ezzel azonosítja a Felhasználót a Facebook felé, illetve ennek felhasználásával fér hozzá a Felhasználó profilképéhez), e-mail cím, keresztnév, vezetéknév

Google fiókkal történő belépés esetén: e-mail cím és a Felhasználó által a publikus profiljában engedélyezett adatok

Apple fiókkal történő belépés esetén: e-mail cím, felhasználónév

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A felhasználói jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatok minden egyes belépés alkalmával ellenőrzésre kerülnek, így azokat addig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem kezdeményezi a felhasználói fiókjának törlését vagy a Társaság meg nem szünteti az Alkalmazást.

A kezelt adatok forrása:

Új, illetve már létező Bookline felhasználói fiók használata esetén az adatokat közvetlenül a Felhasználó osztja meg a Társasággal, míg egyéb fiókkal (Google, Facebook, Apple) történő használat esetén a Társaság a Google-től, a Facebook-tól, illetve az Apple-től kapja meg az adatokat.

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

A Társaság nem továbbítja az adatokat harmadik személy részére.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

Az adatkezelés érintettje:

A Felhasználó adatait kezeli a Társaság.

 

 

 

 

 

2.     Személyre szabott ajánlatok megjelenítése

Az adatkezelés részletezése:

A Felhasználó által kiválasztott kedvelt műfajok alapján a Társaság a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben személyre szabott ajánlásokat jelenít meg a Felhasználó számára. Az alkalmazás letöltését követően az első használatkor a műfajválasztó már a belépési adatok megadása előtt elérhető, míg a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki a kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban választhatók ki a Felhasználót érdeklő műfajok, illetve ugyanebben a menüpontban van lehetőség a kiválasztott műfajok módosítására, valamint az összes kiválasztás törlésére is.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó hozzájárulásával a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben személyre szabott vásárlási javaslatok megjelenítése.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

A Társaság a Felhasználó által kiválasztott kedvelt műfajok, valamint egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához adása, ajánlott termékre kattintás) alapján kifejezetten a Felhasználónak szóló termékajánlókat jelenít meg a Könyvespolcon és az E-Könyvesboltban.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a célzott ajánlatok megjelenítéséhez az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban történt műfajválasztással megadott felhasználói hozzájárulás.

A kezelt adatok:

A Felhasználó által az első belépés alkalmával vagy a későbbiek során kiválasztott műfajok megnevezése, a kedvelt műfajok alapján megismert érdeklődési kör, egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás), a Felhasználó Bookline rendszerekben használt egyedi azonosítója, illetve az ajánlások megjelenítésekor létrehozott eseti felhasználói azonosító.

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez használt adatokat addig használja fel a Társaság, amíg a Felhasználó a Menüben a Kedvelt műfajok menüpont alatt nem törli a kiválasztott műfajokat vagy véglegesen nem törli a felhasználói fiókját.

A kezelt adatok forrása:

Az egyedi azonosítók (állandó és eseti felhasználói azonosítók) kivételével a kezelt adatok közvetlenül a Felhasználótól származnak. Az egyedi azonosítókat a Társaság generálja: a Bookline azonosító a Felhasználó állandó azonosítója, míg az ajánlások megjelenítésekor eseti felhasználói azonosítót generál a Társaság.

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

A felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) és az állandó, valamint az eseti felhasználói azonosító továbbításra kerül az ajánlásokat készítő adatfeldolgozó részére.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

Az adatkezelés érintettje:

A Felhasználó adatait kezeli a Társaság.

 

3.     Könyvespolc funkció

Az adatkezelés részletezése:

A Felhasználó a Könyvespolc menüpontban megtekintheti a személyre szabottan neki szóló ajánlatokat, továbbá értékelheti a Webáruházakban elérhető e-könyveket. Az értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán, illetve szabad szöveges formában is történhet. Az értékelés a Webáruházakban is olvasható.

Amennyiben a Felhasználó a Google Drive-ról tölt fel e-könyveket a Könyvespolcra, a Társaság nem fér hozzá a Felhasználó Google Drive-on tárolt adataihoz, így a Társaságra nem vonatkozik „A Google API-szolgáltatások felhasználói adatok kezelésére vonatkozó irányelvek” (elérhető az alábbi linken: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy) című dokumentum.

Az adatkezelés célja(i):

A felhasználó hozzájárulásával a Könyvespolc menüben személyre szabott vásárlási javaslatok megjelenítése.

Az adatok kezelése továbbá a Társaság kínálatában elérhető könyvek értékelési lehetőségének biztosításához szükséges.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

A Társaság a Felhasználó által kiválasztott kedvelt műfajok, valamint egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához adása, ajánlott termékre kattintás) alapján kifejezetten a Felhasználónak szóló termékajánlókat jelenít meg a Könyvespolcon

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a célzott ajánlatok megjelenítéséhez az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki a kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban történt műfajválasztással megadott felhasználói hozzájárulás.

Az adatkezelés a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás – melynek részét képezi a Könyvespolc menüben elérhető könyvértékelő funkció biztosítása is – teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok:

Az egyedi ajánlásokhoz az alábbi adatokat kezeli a Társaság: a Felhasználó által az első belépés alkalmával vagy a későbbiek során kiválasztott műfajok megnevezése, a kedvelt műfajok alapján megismert érdeklődési kör, egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás), a Felhasználó Bookline rendszerekben használt egyedi azonosítója, illetve az ajánlások megjelenítésekor létrehozott eseti felhasználói azonosító.

A szabad szöveges értékelésben esetlegesen előforduló személyes adatok előzetes definiálása nem lehetséges.

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez használt adatokat addig használja fel a Társaság, amíg a Felhasználó a Menüben a Kedvelt műfajok menüpont alatt nem törli a kiválasztott műfajokat.

A szabad szöveges értékelésében esetlegesen előforduló személyes adatokat mindaddig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem törli az értékelést, vagy nem kezdeményezi a felhasználói fiókja törlését.

A kezelt adatok forrása:

Az egyedi azonosítók (állandó és eseti felhasználói azonosítók) kivételével a személyre szóló ajánlások megjelenítéséhez használt adatok közvetlenül a Felhasználótól származnak. Az egyedi azonosítókat a Társaság generálja: a Bookline azonosító a Felhasználó állandó azonosítója, míg az ajánlások megjelenítésekor eseti felhasználói azonosítót generál a Társaság.

A szabad szöveges értékelésekben előforduló személyes adatokat az értékelést adó Felhasználó adja meg.

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

A felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) és az állandó, valamint az eseti felhasználói azonosító továbbításra kerül az ajánlásokat készítő adatfeldolgozó részére.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

Az adatkezelés érintettje:

A Felhasználó adatait kezeli a Társaság.

 

4.     Olvasó funkció

Az adatkezelés részletezése:

A Felhasználó az Alkalmazásba feltöltött könyveket az Olvasó funkció segítségével megnyithatja, olvashatja és értékelheti. A könyvek 1-től 5-ig terjedő skálán, illetve szabad szöveges formában is értékelhetők, az értékelés pedig olvasható a Webáruházakban is.

Az adatkezelés célja:

Az adatok kezelése az Olvasóba betöltött könyvek értékelési lehetőségének biztosításához szükséges.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

Nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás – melynek részét képezi az Olvasó funkcióinak biztosítása is – teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok:

A szabad szöveges értékelésben esetlegesen előforduló személyes adatok előzetes definiálása nem lehetséges.

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A szabad szöveges értékelésében esetlegesen előforduló személyes adatokat mindaddig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem törli az értékelést, vagy nem kezdeményezi a felhasználói fiókja törlését.

A kezelt adatok forrása:

A szabad szöveges értékelésekben előforduló személyes adatokat az értékelést adó Felhasználó adja meg.

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

Nem kerül sor adattovábbításra.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

Az adatkezelés érintettje:

A Felhasználó adatait kezeli a Társaság.

 

5.     E-Könyvesbolt funkció

Az adatkezelés részletezése:

Az E-Könyvesboltban az alábbi funkciók érhetők el a Felhasználó számára:

A.  Termék kosárba helyezését megelőzően:

Az E-Könyvesboltban megtekinthetők a személyre szabott ajánlatok.

Az E-Könyvesboltban listázott könyvek a termékoldalon a Felhasználó személyes kívánságlistájához adhatók (és onnan bármikor eltávolíthatók).

Az E-Könyvesboltban listázott könyvek a termékoldalon szabad szöveges formában értékelhetők.

B.    A kosárba helyezést követően:

Az E-Könyvesboltban kosárba helyezett könyv megvásárlásának folyamata elválik első alkalommal történő, illetve egyéb vásárlások esetén:

a) az első alkalommal történő vásárlás során az alábbi folyamaton halad végig a Felhasználó:
1. a fizetési mód kiválasztása
2. e-mail cím és számlázási adatok megadása 
3. megrendelés véglegesítése
4. fizetés a választott fizetési móddal

b) a második vásárlástól kezdve a fizetési mód kiválasztását követően az Alkalmazás felajánlja a megőrzött e-mail cím és számlázási adatok automatikus kitöltését, a megrendelés véglegesítése és a fizetés pedig az első vásárlásnál részletezett folyamat szerint zajlik

Az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés érdekében az életkori ellenőrzésre adott vásárlói visszajelzés (pl. ún. checkbox kipipálása) ténye és időpontja tárolásra kerül.

C.  A vásárlási folyamat félbeszakadásáról a Társaság értesíti a vásárlót, aki választhat, hogy 
- ismételten megkísérli a fizetést vagy
- folytatja a vásárlást és visszatér az E-Könyvesboltba vagy
- törli a rendelést (a kosárba tett termék külön törlendő).

Az adatkezelések célja(i):

A kosárba helyezést megelőző adatkezelések az E-Könyvesboltban elérhető alábbi funkciók biztosításához szükségesek:

·       személyre szabott ajánlatok megjelenítése

·       könyvek személyes kívánságlistához adása

·       könyvek értékelése.

A kosárba helyezést követő adatkezelések célja az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információk összegyűjtése, valamint a Felhasználó által korábban megadott adatok automatikus betöltése révén a rendelés folyamatának egyszerűsítése és gyorsítása.

A vásárlási folyamat félbeszakadásáról szóló értesítések célja a tranzakció végleges meghiúsulásának megakadályozása. Az életkori ellenőrzésre adott vásárlói visszajelzés (pl. ún. checkbox kipipálása) ténye és időpontja az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés érdekében kerül tárolásra.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

A Társaság a Felhasználó által kiválasztott kedvelt műfajok, valamint egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) alapján kifejezetten a Felhasználónak szóló termékajánlókat jelenít meg az E-Könyvesboltban.

Az adatkezelés jogalapja(i):

A kosárba helyezést megelőző adatkezelések jogalapja:

·       A személyre szabott ajánlatok megjelenítésének jogalapja a célzott ajánlatok megjelenítéséhez az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban a kedvelt műfajok kiválasztásával megadott felhasználói hozzájárulás.

·       kívánságlistához adás és az értékelés funkcióhoz kapcsolódó adatkezelések jogalapja a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás – melynek részét képezi az E-Könyvesboltban elérhető kívánságlistához adás és értékelés funkció biztosítása is – teljesítése.

A kosárba helyezést követő adatkezelések jogalapjai:

·       az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése,

·       a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (pl. a hatóságok részére történő adatszolgáltatás és bizonylat-megőrzési kötelezettség),

·       a megrendeléstől való elállás esetén a fogyasztói igénnyel (pl. vételár visszatérítéssel) szembeni védekezéshez fűződő jogos érdek.

·       az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés igazolásához fűződő jogos érdek.

A vásárlási folyamat félbeszakadásával összefüggő értesítések küldésének jogalapja a Társaság és a vásárló ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elhárításra kerüljenek az adásvételi szerződés létrejöttét akadályozó tényezők (pl. a fizetés során fellépő technikai hibák).

A kezelt adatok:

Személyre szabott ajánlatok megjelenítése esetén a Társaság a következő adatokat kezeli: a Felhasználó által az első belépés alkalmával vagy a későbbiek során a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban kiválasztott műfajok megnevezése, a kedvelt műfajok alapján megismert érdeklődési kör, egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás), a Felhasználó egyedi belső azonosítója, illetve az ajánlások megjelenítésekor létrehozott eseti azonosítója.

A kívánságlistához adás esetén a Társaság a következő adatot kezeli: a kívánságlistára helyezett termék neve.

A könyvértékelések esetén a Társaság a következő adatokat kezeli: az értékelésekben esetlegesen előforduló személyes adatok előzetesen nem definiálhatók, mivel azokat a Felhasználó adja meg. 
A vásárlási folyamat során kezelt adatok köre azonos a Webáruházban leadott vásárlási folyamat során kezelt adatokkal, azaz:
rendelésszám, számla sorszáma, a rendeléshez tartozó doboz vonalkódja, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e- mail cím, a vásárolt/ megrendelt termékek megnevezése, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje, a Felhasználó regisztrált fiókjához tartozó webes azonosító, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély vásárló adószáma.

Az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés igazolása céljából az életkori ellenőrzésre adott vásárlói visszajelzés (pl. ún. checkbox kipipálása) tényét és időpontját tárolja a Társaság.

A félbeszakadt rendelésekről történő értesítések elküldéséhez valamennyi, a félbeszakadt rendeléshez kapcsolódó rendelési adatot felhasználja a Társaság.

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez használt adatokat addig használja fel a Társaság, amíg a Felhasználó a Menüben a Kedvelt műfajok menüpont alatt nem törli a kiválasztott műfajokat.

A szabad szöveges értékelésében esetlegesen előforduló személyes adatokat mindaddig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem törli az értékelést, vagy nem kezdeményezi a felhasználói fiókja törlését.

A kívánságlistára tett könyvek adatait mindaddig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem törli a kívánságlista tartalmát a Menüben.

A Társaság a vásárlással összefüggésben a Felhasználó személyes adatait az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi időtartamoknak megfelelően tárolja:

i)   az Alkalmazásban leadott rendeléssel megkötött szerződés teljesítéséig, ha az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése és teljesítése;

ii)  ha jogszabály a Felhasználó adatainak a szerződés teljesítését követő további tárolását írja elő – azaz az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. a hatóságok részére történő adatszolgáltatás miatt) –, akkor a Társaság a rendeléssel kapcsolatos dokumentumokban megjelenő adatokat az Ekertv.-re is figyelemmel vagy a) a Számv. tv. által előírtaknak megfelelően, a bizonylat-kiállítástól számított nyolcadik évet követő beszámoló elfogadásáig vagy b) az Art.-nak és az Áfa tv.-nek megfelelően, az adó megállapításához való jog elévüléséig [annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni] őrzi meg –  a két megőrzési idő közül a hosszabb irányadó);

iii) a megrendeléstől való elállás esetén a fogyasztói igénnyel (pl. vételár visszatérítéssel) szembeni védekezéshez fűződő jogos érdek alapján, a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok az elállás közlésétől számított polgári jogi elévülési idő (öt év) leteltét követő egy évig megőrzésre kerülnek tekintettel arra, hogy az elévülési idő elteltétől számított egyéves határidőn belül a fogyasztói igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, feltéve, hogy a fogyasztó menthető okból nem volt abban a helyzetben, hogy az elévülési időn belül érvényesítse igényét.

Az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés kapcsán rögzített adatokat a mindaddig megőrzi a Társaság, amíg az életkori ellenőrzésre visszajelzést adó vásárló bookline.hu felhasználója meg nem szűnik

A vásárlási folyamat félbeszakadásáról szóló értesítések elküldéséhez kezelt rendelési adatokat két napig őrzi meg a Társaság.

A kezelt adatok forrása:

Személyre szabott ajánlatok megjelenítése esetén: a Felhasználó.

A kívánságlistához adás esetén: a Felhasználó.

A könyvértékelések esetén: a Felhasználó. 

A vásárlási folyamat során kezelt adatok közül a Társaság által generált adatokat (rendelésszám, számla sorszáma, a rendeléshez tartozó doboz vonalkódja, a Felhasználó regisztrált fiókjához tartozó webes azonosító), valamint az automatikusan létrejövő adatokat (rendelés dátuma, időpontja, utolsó belépés ideje) leszámítva a további adatokat (név, cím, telefonszám, e- mail cím, a vásárolt/ megrendelt termékek megnevezése, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély vásárló adószáma) a Felhasználó adja meg.

Az Ekertv.-ben rögzített gyermekvédelmi előírásoknak (figyelmeztetés a kiskorúakat veszélyeztető tartalmakra és a tartalmat beszerezni kívánó vásárló életkorának ellenőrzése) való megfelelés kapcsán kezelt adatok az életkori ellenőrzésre szolgáló folyamat (pl. checkbox kipipálása) során keletkeznek

A félbeszakadt rendelésekről történő értesítések elküldéséhez használt adatok forrása azonos a vásárlási folyamat során részletezett adatok forrásával.

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

A személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez felhasznált felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) és az állandó, valamint az eseti felhasználói azonosító továbbításra kerül az ajánlásokat készítő adatfeldolgozó részére.

A megvásárolt e-könyveket az e-könyvet biztosító eKönyv Magyarország Kft. (székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 4-8.; cégjegyzékszám: 01-09-935212) másolásvédelmi célból vízjellel látja el. A vízjel a vásárló nevét és a rendelésazonosítót tartalmazza, amely adatokat a Társaság továbbít az eKönyv Magyarország Kft. részére.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

 

Az adatkezelés érintettje(i):

A Felhasználó, illetve a Felhasználó által megadott címzettek (pl. átvételre jogosultak) adatait kezeli a Társaság.

 

 

6.     E-hangoskönyv funkció

Az adatkezelés részletezése:
Az e-hangoskönyveket hallgató Felhasználók hallgatási tevékenysége (pl. mikor, milyen műveket, milyen időtartamban hallgattak) naplózásra kerül. A naplózott adatok alapján a Társaság a művek hallgatottságára vonatkozó statisztikai – a hallgató azonosítására nem alkalmas – adatokat bocsát az e-hangoskönyvek kiadói rendelkezésére.
Az adatkezelések célja(i):
A kiadókat a művek hallgatása után megillető jogdíj elszámolása a kiadók részére átadott statisztikai adatok alapján történik.
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:
Nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.
Az adatkezelés jogalapja(i):
Az adatkezelés jogalapja a Társaság azon jogos érdeke, hogy valós hallgatottsági információkkal rendelkezzen a kiadókat megillető jogdíj elszámolásához.
A kezelt adatok:
A hallgatottsági naplóadatok a Bookline Felhasználókhoz társítva kerülnek tárolásra, azok kezeléséhez a Felhasználó Bookline azonosítója szükséges.
A kezelt adatok megőrzésének időtartama:
A hallgatottsági adatok a kiadóval történt jogdíj elszámolásától számított 5 éves elévülési idő elteltével törlésre kerülnek.
A kezelt adatok forrása:
A hallgatottsági adatok a Felhasználók aktivitása során keletkeznek.
Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:
A hallgatottsági adatok nem, csak az azok alapján készült statisztikák kerülnek továbbításra a kiadók részére.
A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:
Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.
Az adatkezelés érintettje(i):
Az Alkalmazás Felhasználója, aki az Alkalmazásban e-hangoskönyvet hallgat.

7.     Az Alkalmazás Menüje

Az adatkezelés részletezése:

A Menüben jeleníti meg az Alkalmazás a profil adatokat (a fiókhoz társított név, avatár név, profilkép, törzsvásárlói pontok mennyisége, olvasási statisztikák [olvasással töltött idő, jellemző olvasási időszakok, olvasott könyvek műfaj szerinti besorolása], a Felhasználó által értékelt könyvek és a Felhasználó értékelései), illetve itt van lehetősége a Felhasználónak az általa megadott profil adatok megváltoztatására is.

Profilképként a Facebook, a Google vagy az Apple fiókhoz társított profilkép is elmenthető, attól függően, hogy a Felhasználó melyik fiókot használta a belépéshez.

A Menüből elérhető adatkezeléssel járó funkciók a következők:

Az "Értesítések" ikonról üzenetek érhetők el az alábbi témákban:

· általános információk (például törzsvásárlói pontokról, könyvértékelésekről, félbeszakadt vásárlásról, heti olvasási statisztikákról [olvasással eltöltött idő, olvasási időszakok, olvasott könyvek műfaj szerinti besorolása])

· promóciókkal kapcsolatos értesítések

· rendszerüzenetek (tájékoztatás vásárlások visszaigazolásáról, az Alkalmazást érintő frissítésekről és üzemszünetekről).

 

A "Gyűjteményeim" menüpont a Könyvespolcra navigálja a Felhasználót. A Könyvespolcra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a „Könyvespolc funkció” című fejezet alatt érhető el.

A "Kedvelt műfajok" menüpontban az első belépéskor kiválasztott műfajok módosíthatók, illetve amennyiben az első belépés során a Felhasználó nem választott műfajokat a műfajok első alkalommal történő kiválasztására kerülhet sor. A kiválasztott műfajok alapján a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben jelennek meg személyre szabott ajánlások.

Az Alkalmazásban kívánságlistára helyezett könyvek listája a "Kívánságlista" menüpontban tekinthető meg, illetve módosítható.

A "Vásárlásaim" menüpontban a Társaságtól ajándékba kapott e-könyv és a Felhasználó által megvásárolt e-könyvek címe, szerzője, borítója, vételára, a vásárlás napja, rendelés azonosítója és a vásárlásért kapott törzsvásárlói pontok mennyisége látható, valamint a megvásárolt könyv le is tölthető ebből a menüpontból.

A "Beállítások, adatvédelem" menüpontban módosíthatók a felhasználói adatok (név, e-mail cím, jelszó), a Felhasználó leiratkozhat az Alkalmazáson belüli értesítésekről (ezzel jelezve az adatkezeléssel szembeni tiltakozását), feliratozhat a Bookline hírlevélre, illetve arról le is iratkozhat, továbbá kezdeményezheti az adatai törlését, valamint kiléphet az Alkalmazásból.

A "Segítség és támogatás" menüben jelzett bejelentés alapján az Alkalmazás automatikusan adatokat továbbít a Társaság ügyfélszolgálata felé a bejelentett hiba mielőbbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

Az adatkezelés célja(i):

A Menüben végzett adatkezelések általános célja annak megkönnyítése, hogy a Felhasználó átlássa az Alkalmazás funkcionalitását, ezzel megkönnyítve számára az Alkalmazás használatát. 

Az adatkezelések pontosabb céljai a következők.

A Menü biztosításához kapcsolódó adatkezelések célja, hogy a Társaság egységes és könnyen átlátható felületet biztosítson, ahol a Felhasználó

· testre szabhatja a felhasználói felületét

· információkat kaphat a törzsvásárlói pontjai mennyiségéről

· statisztikai információkat kaphat az olvasási szokásairól [olvasással töltött idő, jellemző olvasási időszakok, olvasott könyvek műfaj szerinti besorolása]

· egyetlen felületen eléri az értékelt könyveit és a könyvekhez fűzött értékeléseit

· módosíthatja az általa megadott profil adatokat. 

A Menüből elérhető funkciók biztosításának céljai a következők: 

Az "Értesítések" ikon segítségével a Társaság az Alkalmazásban kezdeményezett, vásárlásokra vonatkozó, marketing tartalmú, valamint az Alkalmazás használatát érintő technikai jellegű, információkat tesz elérhetővé a Felhasználó számára.

A "Gyűjteményeim" menüpont a Könyvespolcra navigálja a Felhasználót. A Könyvespolcra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a „Könyvespolc funkció” című fejezet alatt érhető el.

A "Kedvelt műfajok" menüpontban végzett adatkezelések célja annak biztosítása, hogy a Felhasználó módosíthassa az első belépéskor kiválasztott kedvelt műfajokat, illetve amennyiben az első belépés során nem választott műfajokat a műfajok első alkalommal történő kiválasztására kerülhet sor. Az adatkezelés további célja, hogy a Társaság a kiválasztott műfajok alapján a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben személyre szabott ajánlásokat jelenítsen meg a Felhasználónak.

A "Kívánságlista" menüpontban végzett adatkezelések célja egyrészt annak biztosítása, hogy egy felületen kezelhetők legyenek az E-Könyvesboltban kívánságlistára helyezett könyvek. Az adatkezelés további célja, hogy a Társaság a kívánságlistára tett termékek alapján a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben személyre szabott ajánlásokat jelenítsen meg a Felhasználónak.

A "Vásárlásaim" menüpontban végzett adatkezelések célja egyrészt annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó egy helyen hozzáférjen vásárlási információkhoz, illetve letölthesse a megvásárolt könyvet. Az adatkezelés további célja, hogy a Társaság a megvásárolt termékek alapján a Könyvespolc és az E-Könyvesbolt menüben személyre szabott ajánlásokat jelenítsen meg a Felhasználónak.

A "Beállítások, adatvédelem" menüpontban végzett adatkezelések célja annak biztosítása, hogy a Felhasználó

-      közvetlenül módosíthassa a felhasználói adatokat (név, e-mail cím, jelszó),

-      leiratkozhasson az Alkalmazáson belüli értesítésekről

-      feliratkozhasson a Bookline hírlevélre, illetve jelezhesse leiratkozási szándékát,

-      kezdeményezhesse az adatai törlését

-      kiléphessen az Alkalmazásból.

 

A "Segítség és támogatás" menüben végzett adatkezelések célja a bejelentett hiba mielőbbi orvoslása. Az adatok továbbítása nélkül a hiba nem vagy jelentősen hosszabb idő alatt lenne orvosolható, különösen abban az esetben, ha más felhasználó nem jelezte a hibajelenséget.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

A Társaság a Felhasználó által kiválasztott kedvelt műfajok, valamint egyéb felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) alapján kifejezetten a Felhasználónak szóló termékajánlókat jelenít meg a Könyvespolcon és az E-Könyvesboltban.

Az adatkezelés jogalapja(i):

A Menü használata során végzett adatkezelések jogalapja a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, melynek részét képezi az Alkalmazás használatát általánosságban átláthatóvá tevő és megkönnyítő Menü biztosítása is, valamint a Társaság jogos érdeke.

 A Menüből elérhető funkciók használatával összefüggő adatkezelések jogalapjai a következők:

Az "Értesítések" ikonról elérhető üzenetek küldésének jogalapja a Társaság jogos érdeke, illetve a felhasználási szerződés teljesítése.

A Társaság jogos érdekei a következők:

   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a vele már kapcsolatban álló Felhasználóit elkötelezetté vagy még elkötelezettebbé tegye a törzsvásárlói rendszer révén. Az elkötelezettség kiépítésének, illetve elmélyítésének fontos eleme a törzsvásárlókat megillető kedvezményekről szóló tájékoztatás.
   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a könyvértékelést beküldő Felhasználóknak a más felhasználók értékelései iránti kíváncsiságát kielégítse azzal, hogy az értékelőnek jelzi, ha az értékelt művel kapcsolatban másik olvasó is megosztotta a véleményét.
   • A vásárlási folyamat félbeszakadásával összefüggő értesítések küldésének jogalapja a Társaság és a vásárló ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elhárításra kerüljenek az adásvételi szerződés létrejöttét akadályozó tényezők (pl. a fizetés során fellépő technikai hibák).
   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy egyedi kedvezmények, promóciók révén elkötelezettséget építsen ki a felhasználóiban, illetve fokozza az elköteleződés szintjét a márka mellett már elkötelezett felhasználókban: a promóciós értesítések z említett érdeket hivatottak előmozdítani.
   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a megrendelések visszaigazolására vonatkozó kötelezettségének teljesítéséhez az Alkalmazás belső értesítési csatornáját vegye igénybe és ezzel eleget tegyen jogszabályi kötelezettségének.
   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az Alkalmazás használhatóságát és ezzel összefüggésben a felhasználói élményt befolyásoló, előre tervezhető eseményekről (pl. üzemszünet) tájékoztassa a Felhasználókat.
   • A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az Alkalmazás frissítéseinek elérhetőségéről szóló tájékoztatási kötezettségének teljesítéséhez az Alkalmazás belső értesítési csatornáját vegye igénybe és ezzel eleget tegyen jogszabályi kötelezettségének.

A Felhasználó tiltakozhat az értesítések küldése ellen a "Beállítások, adatvédelem" menüpontban történő leiratkozással.

A heti olvasási statisztikáról történő értesítés küldésének jogalapja a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése. A teljesítés részét képezi a Felhasználó számára az olvasási szokások ellenőrzését lehetővé tevő eszköz biztosítása is.

A "Gyűjteményeim" menüpont a Könyvespolcra navigálja a Felhasználót. A Könyvespolcra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a „Könyvespolc funkció” című fejezet alatt érhető el.

A "Kedvelt műfajok" menüpontban végzett adatkezelések jogalapja a célzott ajánlatok megjelenítéséhez az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki kedvelt műfajait Kedvelt műfajok menüpontban történt műfajválasztással megadott felhasználói hozzájárulás.

A "Kívánságlista" menüpontban végzett adatkezelések jogalapja egyrészt a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, melynek részét képezi a megvásárolni kívánt termékek listájának könnyű kezelését lehetővé tevő eszköz biztosítása is. A kívánságlista alapján személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez fűződő jogalap az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban történt műfajválasztással megadott felhasználói hozzájárulás.

A "Vásárlásaim" menüpontban végzett adatkezelések jogalapja egyrészt a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, melynek részét képezi a megvásárolt termékek áttekintését és letöltését lehetővé tevő eszköz biztosítása is. A vásárlási adatok alapján személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez fűződő jogalap az első belépés alkalmával a kedvelt műfajok kiválasztásával vagy a későbbiek során ha a Felhasználó az első belépés során nem választotta ki kedvelt műfajait a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban történt műfajválasztással megadott felhasználói hozzájárulás.

A "Beállítások, adatvédelem" menüpontban végzett adatkezelések jogalapja a regisztrációval elérhető ingyenes szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, melynek részét képezi a felhasználói adatok közvetlen megváltoztatási lehetőségének biztosítása is.

A "Segítség és támogatás" menüben leadott bejelentésekhez kapcsolódóan az ügyfélszolgálat irányába történő adattovábbítás jogalapja a Társaság ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a humán erőforrások kíméletével végezze el a hibakeresést, ezáltal gyorsítva a hiba kijavítását, így javítva a felhasználói élményt. A Felhasználónak szintén jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a bejelentést követően minél rövidebb idő alatt, a Felhasználó bevonása nélkül kivizsgálásra kerüljön a bejelentés és javításra a bejelentett hiba.

A kezelt adatok:

A Menü megjelenítése során kezelt adatok a következők: a fiókhoz társított név, avatár név, profilkép, törzsvásárlói pontok mennyisége, olvasási statisztikák [olvasással töltött idő, jellemző olvasási időszakok, olvasott könyvek műfaj szerinti besorolása], a Felhasználó értékeléseiben szereplő személyes adatok. 

A Menüből elérhető funkciók használata során az alábbi adatokat kezeli a Társaság:

Az "Értesítések" ikonról elérhető üzenetek elküldéséhez a Felhasználó nevét és e-mail címét használja a Társaság. A vásárlási folyamat félbeszakadásáról szóló értesítések elküldéséhez a kapcsolati adatokon túl a félbeszakadt rendelés adatait is felhasználja a Társaság.

A "Gyűjteményeim" menüpont a Könyvespolcra navigálja a Felhasználót. A Könyvespolcra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a „Könyvespolc funkció” című fejezet alatt érhető el.

A "Kedvelt műfajok" menüpontban megjelenített választott műfajok megnevezésén túl a Társaság a kedvelt műfajok alapján megismert érdeklődési kört, egyéb felhasználói aktivitásokat (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás), a Felhasználó egyedi belső azonosítóját, illetve az ajánlások megjelenítésekor létrehozott eseti azonosítóját is felhasználja a személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez.

A "Kívánságlista"-ra helyezés tényét és a kívánságlistára helyezett termék címét a személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez használja fel a Társaság.

A "Vásárlásaim" menüpontban hozzáférhető információk közül a rendelés leadásának és a termék kosárba tételének tényét használja fel személyre szabott ajánlások megjelenítéséhez a Társaság.

A "Beállítások, adatvédelem" menüpontban a felhasználói adatok (név, e-mail cím, jelszó) kezelésére kerül sor.

A "Segítség és támogatás" menüben jelzett bejelentés alapján az Alkalmazás az alábbi adatokat továbbítja a Társaság ügyfélszolgálata felé:

- készülék típusa
- az operációs rendszer neve és verziószáma
- készülék egyedi azonosítója
- az Alkalmazás verziószáma
- a Felhasználó Bookline rendszerekben használt felhasználói azonosítója.

A kezelt adatok megőrzésének időtartama:

A Menü megjelenítése során kezelt adatokat mindaddig kezeli a Társaság, amíg a Felhasználó nem törli a regisztrált fiókját.

A Menüből elérhető funkciók használata során végzett adatkezelések esetében az alábbi megőrzési időtartamok érvényesek:

Az "Értesítések" ikonról elérhető üzenetek közül az általános információkat, a promóciókkal kapcsolatos tájékoztatásokat, valamint a rendszerüzeneteket a tiltakozásig – amelyet a "Beállítások, adatvédelem" menüpontban történő leiratkozással jelezhet a Felhasználó – küldi a Társaság. Heti olvasási statisztikákat mindaddig küld a Társaság, amíg a Felhasználó meg nem szünteti a regisztrációját. A vásárlási folyamat félbeszakadásáról szóló értesítések elküldéséhez kezelt rendelési adatokat két napig őrzi meg a Társaság.

A "Gyűjteményeim" menüpont a Könyvespolcra navigálja a Felhasználót. A Könyvespolcra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás a „Könyvespolc funkció” című fejezet alatt érhető el.

A "Kedvelt műfajok" menüpontban megadott műfajok alapján mindaddig megjelenít személyre szabott hirdetéseket a Társaság a Könyvespolcon és az E-Könyvesboltban, amíg a Felhasználó nem törli az összes kiválasztott műfajt.

A "Kívánságlista"-ra helyezett adatok alapján mindaddig vezeti a Felhasználó által megvásárolni kívánt termékek listáját, illetve a kívánságlistán lévő termékek alapján mindaddig megjelenít személyre szabott hirdetéseket a Társaság a Könyvespolcon és az
E-Könyvesboltban, amíg a Felhasználó nem törli a kívánságlistáját.

A "Vásárlásaim" menüpontban mindaddig elérhetők a megvásárolt könyvekkel kapcsolatos információk, illetve letölthetők a megvásárolt könyvek, amíg a Felhasználó meg nem szünteti a regisztrációját. A már letöltött e-könvvek, amennyiben a Felhasználó a weben lementi saját maga részére, akkor a regisztráció megszüntetését követően is elérhetők a Felhasználó számára. A vásárlási információkat mindaddig felhasználja a Könyvespolcon és az E-Könyvesboltban személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez a Társaság, amíg a Felhasználó a Menüben a Kedvelt műfajok menüpontban nem törli az összes kiválasztott műfajt.

A "Beállítások, adatvédelem" menüpontban elérhető felhasználói adatokat mindaddig használja a Társaság, amíg a Felhasználó meg nem szünteti a regisztrációját.

A "Segítség és támogatás" menüben jelzett bejelentés alapján az Alkalmazás által automatikusan továbbított adatokat a hiba kezelésének időtartamáig kezeli a Társaság.

A kezelt adatok forrása:

A kezelt adatokat közvetlenül a Felhasználó adja meg a Társaság részére, kivéve azokat, amelyek az Alkalmazás használata során automatikusan generálódnak, illetve amelyeket a Társaság hozott létre (például a felhasználói azonosító).

Amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, a címzettek köre:

A felhasználói aktivitások (termékoldal megtekintése, rendelés leadása, termék kosárba tétele, termék kívánságlistához hozzáadása, ajánlott termékre kattintás) és az állandó, valamint az eseti felhasználói azonosító továbbításra kerül a személyre szabott ajánlásokat készítő adatfeldolgozó részére.

A harmadik országbeli adattovábbításra vonatkozó információk:

Nem történik harmadik országbeli adattovábbítás.

Az adatkezelés érintettje(i):

Az adatkezelések érintettje minden esetben a Felhasználó.

 

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

 

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től, míg a módosított verziók az első oldalon jelzett naptól hatályosak. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (például hírlevélben, a módosítás hatályba lépését követő első belépéskor, felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik.

                              

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára