Szilágyi Sándor szerző

Szilágyi Sándor

SZILÁGYI SÁNDOR tiszt. bölcseleti doktor, a budapesti m. kir. egyetemi könyvtár igazgatója, a m. tudom. Akadémia rendes tagja, ifj. Sz. Ferenc tanár és történetíró fia,szül. 1827. aug. 30. Kolozsvárt. Középiskolai tanulását szülőföldén befejezve, 1841 őszén u. ott a felsőbb tanulók sorába lépett és négy év alatt elvégezte a bölcseleti és jogi tanfolyamot, hol az utolsó évben a felsőbb síntaktikai és a retorikai (4. és 5.) osztályokban a német nyelv tanításával is megbízták. Ez idő alatt tanult meg franciául. 1845. jún. 26. a kolozsvári tör. királyi táblán tharzói Ágfalvi Imre ítélőmester mellett írnoknak esküdött föl. 1846. júl. 8. a királyi főkormányszéki írnokok közé vétetett föl s itt különböző hivatali ágakban gyakornokoskodva, deciz. 28. tiszteleti hites jegyzővé, 1848. febr. 9. főkormányszéki fogalmazógyakornokká neveztetett ki. A márciusi események után mint nemzetőr egy ideig az élelmezési osztálynál szolgált. Kevéssel ezután, Kolozsvárt elhagyva, Pestre jött és itt a Pesti Hir lap és Életképek munkatársa lett, de nem tartózkodott itt állandóan, hanem időközben megfordult Szegeden és több vidéki városban is. A szabadságharc után visszatért Pestre. Itt egész idejét irodalmi munkásságának szentelte. 1850-ben Magyar Emléklapok c. folyóiratot alapított, hogy így maga körül koncentrálja a szétszórt írói erőket; az év első felében hat füzet jelent meg belőle; aztán Sz. maga adta ki ezt a folyóiratot, de csak az első füzet jelenhetett meg, mert a példányok nagy részét a rendőrség elkobozta s a vállalatot betiltotta; ennek folytatása volt a Magyar Írók Füzetei, melyet szintén Sz. adott ki és szerkesztett 1850 második felében; ebből is csak négy füzet jelent meg, mert ezt is betiltották. (Ezen négy füzet Magyar Írók Albuma c. külön is megjelent). Folytatása volt a Pesti Röpítek, magyar írók füzetei a szépirodalom, társasélet és divat köréből; ezen hetilap megindult 1850. okt. 6. és a 10. száma, mely Pesti Ívek c. alatt jelent meg, volt az utolsó, miután a 11. száma betiltatott. A szerkesztőt már előbb egy ízben kitiltották Pestről, a minek visszavonását atyja, a hivatalos Magyar Hir lap szerkesztője, csak nehezen tudta kieszközölni, s most a haditörvényszék elé állítással is fenyegették, ha a szerkesztést folytatná. Tehát ha heti folyóiratot nem adhatott ki, irodalmi évkönyvet szerkesztett Nagyenyedi Album c. (1851. Budapesten, melynek második kötetét elkobozták. Előfizetőit később Nők Könyve 1853. c. Almanachhal kárpótolta, tartalmát az elkobzott II. kötetből állította össze). 1851. júl. tett ugyan még egy kísérletet a Pesti Füzetekkel, de ez sikertelen volt, csak egy szám jelent meg belőle, ezt is elkobozták és folytatására nem nyert koncessziót. 1852. szept. 20. a kecskeméti ref. kollégiumba a matematika tanárának választották meg. 1853. jún. 4. a nagykőrösi egyháztanács meghívta a földrajzi és történeti tanszékre. Ezen meghívást készséggel elfogadta, mert pesti munkatársai közül: Arany, Mentovich Ferenc, Szabó Károly, Salamon, Ballagi itt tanítottak; meg is maradt ezen állásában 14 évig (1853–67); a két említett tantárgyakon kívül Arany eltávozása után a magyar irodalmat, a 60-as évek elején a jogi tantárgyakat is tanítva és Báthori Gábor püspök mellett egy ideig titkári teendőket is végezve. A tanításon kívül az irodalom terén is működött. A m. tudom. Akadémia 1857. deciz. 15. választotta levelező tagjává (1873. máj. 21. rendessé; az irodalomtörténeti és történettudományi bizottságoknak is tagja volt). 1867. jún. 16. báró Eötvös József miniszter a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz titkárnak nevezte ki, s ezután egyszersmind több évig tanította a Ludovika Akadémián a történelmet. Pestre költözése után még nagyobb buzgalommal látott a történetíráshoz és forrásművek sajtó alá rendezéséhez. Több ízben tartott emlékbeszédet az Akadémia elhunyt tagjai fölött. 1875. okt. 6. a m. történelmi társulat titkárának választotta s az 1875. évfolyam 8. füzetétől kezdve Századok c. folyóiratának szerkesztését is reá bízta. A társulat anyagi és szellemi fejlődése körül elévülhetetlen érdemei vannak. Ő indította meg 1878. a Történelmi Tár c. évnegyedes folyóiratot, 1885. pedig a Magyar Történelmi Életrajzok c. vállalatot (1889–1899), mely évi öt füzetben hoz nagyobb történelmi tanulmányokat. Irodalmi vállalkozásai között van még egy maradandó alkotása: A magyar nemzet története c. nagy illusztrált munka szerkesztése, mely tíz kötetben 1895. indult meg arc z- és tájképekkel, oklevél- ast. hasonmásokkal, autogramokkal gazdagon illusztrálva. Kiváló érdeme, hogy buzdításával, irányításával és vezetésével egész történeti iskolát alapított, melynek Károlyi, Thallóczy, Fejérpataky, Nedeczky, Acsádi, Schönherr, Barabás, Áldásy ast. nevesebb tagjai. 1878. okt. 7. a m. kir. tudományos egyetemi könyvtár igazgatójává nevezték ki. 1895. a kolozsvári egyetem bölcseleti kara tiszteletbeli doktorrá, 1896. jún. 2. a bécsi cs. és kir. tudományos Akadémia külföldi levelező tagjává választotta. Alelnöke volt a m. heraldikai és genealógiai társaságnak s a székely művelődési és közgazdasági egyletnek ast. 1896. nov. 26. miniszteri tanácsosi címet nyert. 1897. hetvenedik születésnapja emlékére tisztelői bronzemlékérmet verettek, melyet a m. történelmi társulat jún. 21. gyűlésén ünnepélyesen nyújtották át neki. Meghalt 1899. jan. 12. Budapesten. Kolozsvárt a Szilágyi emlékünnepélyen és a szülőházán történt emléktábla-leleplezésen 1900. nov. 2. Nedeczky Lajos tartott emlékbeszédet; a M. Tört. Társulatban 1900. Károlyi Árpád és a M. tudom. Akadémiában 1901. nov. 26. Fraknói Vilmos mondott felette emlékbeszédet. Arcképét olajba Barabás, Egerváry, Cserna s Ellinger festette. Emléktábláját Kolozsvárt szülőházán 1900. nov. 2. leplezték le, síremlékét (Fadrusz műve) a budapesti Kerepesi temetőben 1901. máj. 9. Több száz cikkének jegyzéke fel van teljesen sorolva Fraknói Emlékbeszéde (Búest, 1902.) függelékében a 40–106. l., Dézsi Lajos által összeállítva

Szilágyi Sándor művei

Szakolczai Katalin; Győrffy Magdolna; Nagy Gergely Gábor; Szilágyi Sándor: Képességtár 2. - Logika-matematika könyv
könyv

Képességtár 2. - Logika-matematika - 6-10 éves gyerekek és szüleik számára

Napvilág Kiadó, 2013

Ez a füzet az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület szülőknek szóló kiadványsorozata második darabja. A sorozat köteteiben olyan játékos fe...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: A fotográfia(?) elméletei könyv
könyv

A fotográfia(?) elméletei

Vince Kiadó, 2014

Szilágyi Sándor minden intézményi háttér nélkül követte a maga daimónionját, s majdhogynem véletlenül találkozott össze majd húsz évvel e...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II. könyv
könyv

Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II. - Különös tekintettel mívelődésére

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I. könyv
könyv

Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I. - Különös tekintettel mívelődésére

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984 könyv
könyv

Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984 - 1965-1984

Új Mandátum Könyvkiadó, 2007

33 szerző közel 400 képe szerepel e könyvben.E művészek mindegyike új,hiteles és demokratikus kifejezési eszközt keresett a maga számára,...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622 könyv
könyv

Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Tudományos Akadémia, 1875 - Hasonmás kiadás

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III könyv
könyv

A Hétfői Szabadegyetem és a III/III - Interjúk, dokumentumok

Új Mandátum Könyvkiadó, 1999

Magyarország. A '70-es és '80-as évek fordulóján, maroknyi, kicsit másként gondolkodó értelmiségi elhatározza, hogy a kulturális vasfüggö...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Bibó István (Magyar Panteon) könyv
könyv

Bibó István (Magyar Panteon)

Új Mandátum Könyvkiadó, 2001

Nagyot változott a világ a bibói életmű körül. Ma már minden egykori írása megjelent, sok minden előkerült a kéziratos hagyatékból is, sz...

Online ár:

2 850 Ft

Eredeti ár: 3 000 Ft

Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története könyv
könyv

Báthory Gábor fejedelem története

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történetírás Báthory Gábor jellemét bizonyos tekintetben elfogultan fogta fel, s uralkodását túlságosan fekete színekkel ecseteié. Teki...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I. e-Könyv
e-Könyv

Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

Online ár:

980 Ft

Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély könyv
könyv

Hanyatló Erdély

Mentor Kiadó, 2013

Szilágyi Sándor nélkül, az ő megkerülésével nincs erdélyi történelemtudomány, munkássága nélkül a 16-17. századi erdélyi magyar politikat...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György, 1621-1660 könyv
könyv

II. Rákóczy György, 1621-1660

Históriaantik Könyvesház, 2010

II. Rákóczi György (felsővadászi) (Sárospatak, 1621. január 30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem 1648 és 1660 között, megs...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II. e-Könyv
e-Könyv

Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

Online ár:

980 Ft

Szilágyi Sándor: Görgei és fegyverletétele könyv
könyv

Görgei és fegyverletétele - Egy honvédtiszt naplójából

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor (Kolozsvár, 1827. augusztus 30. - Budapest, 1899. január 12.) magyar történész, az MTA rendes tagja, Szilágyi Ferenc tört...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848-és 49-ben könyv
könyv

A magyar forradalom története 1848-és 49-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor nagyszabású műve a 48-49-es forradalom és szabadságharc a kortárs szemével és látásmódjával megírt összefoglalása.

Online ár:

7 900 Ft

Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése könyv
könyv

A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2010

A kötet I. és II. Rákóczi György erdélyi fejedelmek családi levelezését adja közre, értékes kordokumentumként a 17. századi Erdély és Mag...

Online ár:

9 900 Ft

Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mivelődésére I-II. könyv
könyv

Erdélyország története tekintettel mivelődésére I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

"Jelen munkát olvasókönyvül készitettem a nagy közönség, főként az ifju nemzedék számára, tekintettel arra, hogy az anyaállam történeteir...

Online ár:

13 500 Ft

Szilágyi Sándor: Boldog rabságom e-Könyv
e-Könyv

Boldog rabságom

KOINÓNIA, 2016

A kötet első kiadása a kommunista rendszerben illegálisan nyomtatott és terjesztett könyvek között sikerkönyvnek számított. Most a harmad...

Online ár:

1 390 Ft

Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648 könyv
könyv

I. Rákóczy György 1593-1648

Históriaantik Könyvesház, 2010

Szilágyi műve első részében a család származásával, apjával Rákóczy Zsigmonddal, a Bethlen Gábor udvarában eltöltött éveivel foglalkozik,...

Online ár:

7 900 Ft

Szilágyi Sándor; Szilády Áron: Török-magyarkori állam-okmánytár I. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Szilágyi Sándor; Szilády Áron: Török-magyarkori állam-okmánytár II. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652 könyv
könyv

Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652

Históriaantik Könyvesház, 2011

Felsővadászi Rákóczi Zsigmond (Felsővadász, 1544 körül - Felsővadász, 1608. december 5.) erdélyi fejedelem (1607-1608) halála előtt Bátho...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben I. könyv
könyv

A Rákóczyak kora Erdélyben I.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Felesleges volna hosszan magyarázni a Rákóczyak erdélyi uralkodásának fontosságát, akár Erdélyre akár az anyaállanira nézve. Mutatja azt ...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia könyv
könyv

Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Gusztáv Adolf svéd király között folyó diplomáciai érintkezéseket tárgyalja, amelynek egyik le...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből könyv
könyv

A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor munkája életrajzi adattár, melyben a szabadságharc tábornokainak, politikusainak életrajzát közli.

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Boldog rabságom könyv
könyv

Boldog rabságom

Koinónia Kiadó, 2015

Egy ártatlanul és látszólag cél nélkül megélt szenvedéstörténet tényszerű dokumentuma helyett egy a szenvedést kiváltságként megélő, elra...

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után könyv
könyv

A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szilágyi Sándortól. - 3. kiad. - Pest : Heckenast, 1850. Az 1848/49-es forradalom végét dolgozza fel a kötet 1849. július 1 után, amikor ...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Forradalmi mozgalmak - Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban könyv
könyv

Forradalmi mozgalmak - Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban

Históriaantik Könyvesház, 2012

[Szilágyi Sándor]. - Kolosvárt : Tilts János, 1848. Az 1848-as európai forradalmi hullám három helyszínén, Bécsben, Pesten és Kolozsváron...

Online ár:

6 500 Ft

Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár VI. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár VI.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 900 Ft

Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár III. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár III.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 900 Ft

Szilágyi Sándor: Ostinato - Esszék, tanulmányok könyv
könyv

Ostinato - Esszék, tanulmányok

Új Mandátum Könyvkiadó, 1999

Online ár:

1 180 Ft

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia könyv
könyv

Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Gusztáv Adolf svéd király között folyó diplomáciai érintkezéseket tárgyalja, amelynek egyik le...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Az első magyar katonai tanintézet. könyv
könyv

Rajzok a forradalom utáni időkből. Az első magyar katonai tanintézet.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor munkája a 48-49-es szabadságharc utáni időkből közöl szemelvényeket az első magyar katonai tanintézetről.

Online ár:

6 500 Ft

Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár V. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár V.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 900 Ft

Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár VII. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár VII.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 900 Ft

Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár IV. könyv
könyv

Török-magyarkori állam-okmánytár IV.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

Online ár:

9 900 Ft

Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez könyv
könyv

Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2010

I. Rákóczy György erdélyi fejedelem a harminc éves háborúban 1644-ben először a svéd királlyal, majd később a francia királlyal is szövet...

Online ár:

7 900 Ft

Szilágyi Sándor, dr. Karsay Sándor: Magyar protestans egyháztörténelmi monographiák antikvár

Online ár:

24 990 Ft

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem levelezése könyv
könyv

Bethlen Gábor fejedelem levelezése

A M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából.

 

Előjegyezhető

Szilágyi Sándor: Magyar történeti életrajzok (4 mű) könyv
könyv

Magyar történeti életrajzok (4 mű)

Kornyáti Békés Gáspár (1520-1579) Írta: Szádeczky Lajos Berzeviczy Márton (1538-1596) Írta: Dr. Veress Endre Ghymesi Forgách Ferencz ...

 

Előjegyezhető

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára