Szilágyi Sándor

SZILÁGYI SÁNDOR tiszt. bölcseleti doktor, a budapesti m. kir. egyetemi könyvtár igazgatója, a m. tudom. Akadémia rendes tagja, ifj. Sz. Ferenc tanár és történetíró fia,szül. 1827. aug. 30. Kolozsvárt. Középiskolai tanulását szülőföldén befejezve, 1841 őszén u. ott a felsőbb tanulók sorába lépett és négy év alatt elvégezte a bölcseleti és jogi tanfolyamot, hol az utolsó évben a felsőbb síntaktikai és a retorikai (4. és 5.) osztályokban a német nyelv tanításával is megbízták. Ez idő alatt tanult meg franciául. 1845. jún. 26. a kolozsvári tör. királyi táblán tharzói Ágfalvi Imre ítélőmester mellett írnoknak esküdött föl. 1846. júl. 8. a királyi főkormányszéki írnokok közé vétetett föl s itt különböző hivatali ágakban gyakornokoskodva, deciz. 28. tiszteleti hites jegyzővé, 1848. febr. 9. főkormányszéki fogalmazógyakornokká neveztetett ki. A márciusi események után mint nemzetőr egy ideig az élelmezési osztálynál szolgált. Kevéssel ezután, Kolozsvárt elhagyva, Pestre jött és itt a Pesti Hir lap és Életképek munkatársa lett, de nem tartózkodott itt állandóan, hanem időközben megfordult Szegeden és több vidéki városban is. A szabadságharc után visszatért Pestre. Itt egész idejét irodalmi munkásságának szentelte. 1850-ben Magyar Emléklapok c. folyóiratot alapított, hogy így maga körül koncentrálja a szétszórt írói erőket; az év első felében hat füzet jelent meg belőle; aztán Sz. maga adta ki ezt a folyóiratot, de csak az első füzet jelenhetett meg, mert a példányok nagy részét a rendőrség elkobozta s a vállalatot betiltotta; ennek folytatása volt a Magyar Írók Füzetei, melyet szintén Sz. adott ki és szerkesztett 1850 második felében; ebből is csak négy füzet jelent meg, mert ezt is betiltották. (Ezen négy füzet Magyar Írók Albuma c. külön is megjelent). Folytatása volt a Pesti Röpítek, magyar írók füzetei a szépirodalom, társasélet és divat köréből; ezen hetilap megindult 1850. okt. 6. és a 10. száma, mely Pesti Ívek c. alatt jelent meg, volt az utolsó, miután a 11. száma betiltatott. A szerkesztőt már előbb egy ízben kitiltották Pestről, a minek visszavonását atyja, a hivatalos Magyar Hir lap szerkesztője, csak nehezen tudta kieszközölni, s most a haditörvényszék elé állítással is fenyegették, ha a szerkesztést folytatná. Tehát ha heti folyóiratot nem adhatott ki, irodalmi évkönyvet szerkesztett Nagyenyedi Album c. (1851. Budapesten, melynek második kötetét elkobozták. Előfizetőit később Nők Könyve 1853. c. Almanachhal kárpótolta, tartalmát az elkobzott II. kötetből állította össze). 1851. júl. tett ugyan még egy kísérletet a Pesti Füzetekkel, de ez sikertelen volt, csak egy szám jelent meg belőle, ezt is elkobozták és folytatására nem nyert koncessziót. 1852. szept. 20. a kecskeméti ref. kollégiumba a matematika tanárának választották meg. 1853. jún. 4. a nagykőrösi egyháztanács meghívta a földrajzi és történeti tanszékre. Ezen meghívást készséggel elfogadta, mert pesti munkatársai közül: Arany, Mentovich Ferenc, Szabó Károly, Salamon, Ballagi itt tanítottak; meg is maradt ezen állásában 14 évig (1853–67); a két említett tantárgyakon kívül Arany eltávozása után a magyar irodalmat, a 60-as évek elején a jogi tantárgyakat is tanítva és Báthori Gábor püspök mellett egy ideig titkári teendőket is végezve. A tanításon kívül az irodalom terén is működött. A m. tudom. Akadémia 1857. deciz. 15. választotta levelező tagjává (1873. máj. 21. rendessé; az irodalomtörténeti és történettudományi bizottságoknak is tagja volt). 1867. jún. 16. báró Eötvös József miniszter a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz titkárnak nevezte ki, s ezután egyszersmind több évig tanította a Ludovika Akadémián a történelmet. Pestre költözése után még nagyobb buzgalommal látott a történetíráshoz és forrásművek sajtó alá rendezéséhez. Több ízben tartott emlékbeszédet az Akadémia elhunyt tagjai fölött. 1875. okt. 6. a m. történelmi társulat titkárának választotta s az 1875. évfolyam 8. füzetétől kezdve Századok c. folyóiratának szerkesztését is reá bízta. A társulat anyagi és szellemi fejlődése körül elévülhetetlen érdemei vannak. Ő indította meg 1878. a Történelmi Tár c. évnegyedes folyóiratot, 1885. pedig a Magyar Történelmi Életrajzok c. vállalatot (1889–1899), mely évi öt füzetben hoz nagyobb történelmi tanulmányokat. Irodalmi vállalkozásai között van még egy maradandó alkotása: A magyar nemzet története c. nagy illusztrált munka szerkesztése, mely tíz kötetben 1895. indult meg arc z- és tájképekkel, oklevél- ast. hasonmásokkal, autogramokkal gazdagon illusztrálva. Kiváló érdeme, hogy buzdításával, irányításával és vezetésével egész történeti iskolát alapított, melynek Károlyi, Thallóczy, Fejérpataky, Nedeczky, Acsádi, Schönherr, Barabás, Áldásy ast. nevesebb tagjai. 1878. okt. 7. a m. kir. tudományos egyetemi könyvtár igazgatójává nevezték ki. 1895. a kolozsvári egyetem bölcseleti kara tiszteletbeli doktorrá, 1896. jún. 2. a bécsi cs. és kir. tudományos Akadémia külföldi levelező tagjává választotta. Alelnöke volt a m. heraldikai és genealógiai társaságnak s a székely művelődési és közgazdasági egyletnek ast. 1896. nov. 26. miniszteri tanácsosi címet nyert. 1897. hetvenedik születésnapja emlékére tisztelői bronzemlékérmet verettek, melyet a m. történelmi társulat jún. 21. gyűlésén ünnepélyesen nyújtották át neki. Meghalt 1899. jan. 12. Budapesten. Kolozsvárt a Szilágyi emlékünnepélyen és a szülőházán történt emléktábla-leleplezésen 1900. nov. 2. Nedeczky Lajos tartott emlékbeszédet; a M. Tört. Társulatban 1900. Károlyi Árpád és a M. tudom. Akadémiában 1901. nov. 26. Fraknói Vilmos mondott felette emlékbeszédet. Arcképét olajba Barabás, Egerváry, Cserna s Ellinger festette. Emléktábláját Kolozsvárt szülőházán 1900. nov. 2. leplezték le, síremlékét (Fadrusz műve) a budapesti Kerepesi temetőben 1901. máj. 9. Több száz cikkének jegyzéke fel van teljesen sorolva Fraknói Emlékbeszéde (Búest, 1902.) függelékében a 40–106. l., Dézsi Lajos által összeállítva

Szakolczai Katalin; Győrffy Magdolna; Nagy Gergely Gábor; Szilágyi Sándor: Képességtár 2. - Logika-matematika
könyv Képességtár 2. - Logika-matematika

Napvilág Kiadó, 2013

Ez a füzet az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület szülőknek szóló kiadványsorozata második darabja. A sorozat köteteiben olyan játékos fe...

15%
1 200 Ft 1 020 Ft
Szilágyi Sándor: A fotográfia(?) elméletei
könyv A fotográfia(?) elméletei

Vince Kiadó, 2014

Szilágyi Sándor minden intézményi háttér nélkül követte a maga daimónionját, s majdhogynem véletlenül találkozott össze majd húsz évvel e...

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II.
könyv Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I.
könyv Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984
könyv Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984

Új Mandátum Könyvkiadó, 2007

33 szerző közel 400 képe szerepel e könyvben.E művészek mindegyike új,hiteles és demokratikus kifejezési eszközt keresett a maga számára,...

Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III
könyv A Hétfői Szabadegyetem és a III/III

Új Mandátum Könyvkiadó, 1999

Magyarország. A '70-es és '80-as évek fordulóján, maroknyi, kicsit másként gondolkodó értelmiségi elhatározza, hogy a kulturális vasfüggö...

Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622
könyv Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Tudományos Akadémia, 1875 - Hasonmás kiadás

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Szilágyi Sándor: Bibó István (Magyar Panteon)
könyv Bibó István (Magyar Panteon)

Új Mandátum Könyvkiadó, 2001

Nagyot változott a világ a bibói életmű körül. Ma már minden egykori írása megjelent, sok minden előkerült a kéziratos hagyatékból is, sz...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története
könyv Báthory Gábor fejedelem története

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történetírás Báthory Gábor jellemét bizonyos tekintetben elfogultan fogta fel, s uralkodását túlságosan fekete színekkel ecseteié. Teki...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély
könyv Hanyatló Erdély

Mentor Kiadó, 2013

Szilágyi Sándor nélkül, az ő megkerülésével nincs erdélyi történelemtudomány, munkássága nélkül a 16-17. századi erdélyi magyar politikat...

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I.
e-Könyv Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére I.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

980 Ft
Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György, 1621-1660
könyv II. Rákóczy György, 1621-1660

Históriaantik Könyvesház, 2010

II. Rákóczi György (felsővadászi) (Sárospatak, 1621. január 30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem 1648 és 1660 között, megs...

3 900 Ft
Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II.
e-Könyv Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére II.

Tarandus Kiadó, 2012

A magyar művelődéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866...

980 Ft
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848-és 49-ben
könyv A magyar forradalom története 1848-és 49-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor nagyszabású műve a 48-49-es forradalom és szabadságharc a kortárs szemével és látásmódjával megírt összefoglalása.

5 500 Ft
Szilágyi Sándor: Görgei és fegyverletétele
könyv Görgei és fegyverletétele

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor (Kolozsvár, 1827. augusztus 30. - Budapest, 1899. január 12.) magyar történész, az MTA rendes tagja, Szilágyi Ferenc tört...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése
könyv A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2010

A kötet I. és II. Rákóczi György erdélyi fejedelmek családi levelezését adja közre, értékes kordokumentumként a 17. századi Erdély és Mag...

6 500 Ft
Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mivelődésére I-II.
könyv Erdélyország története tekintettel mivelődésére I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

"Jelen munkát olvasókönyvül készitettem a nagy közönség, főként az ifju nemzedék számára, tekintettel arra, hogy az anyaállam történeteir...

10 000 Ft
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648
könyv I. Rákóczy György 1593-1648

Históriaantik Könyvesház, 2010

Szilágyi műve első részében a család származásával, apjával Rákóczy Zsigmonddal, a Bethlen Gábor udvarában eltöltött éveivel foglalkozik,...

5 500 Ft
Szilágyi Sándor: Boldog rabságom
e-Könyv Boldog rabságom

KOINÓNIA, 2016

A kötet első kiadása a kommunista rendszerben illegálisan nyomtatott és terjesztett könyvek között sikerkönyvnek számított. Most a harmad...

1 390 Ft
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből
könyv A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor munkája életrajzi adattár, melyben a szabadságharc tábornokainak, politikusainak életrajzát közli.

3 900 Ft
Szilágyi Sándor; Szilády Áron: Török-magyarkori állam-okmánytár I.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Szilágyi Sándor; Szilády Áron: Török-magyarkori állam-okmánytár II.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia
könyv Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Gusztáv Adolf svéd király között folyó diplomáciai érintkezéseket tárgyalja, amelynek egyik le...

3 500 Ft
Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben I.
könyv A Rákóczyak kora Erdélyben I.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Felesleges volna hosszan magyarázni a Rákóczyak erdélyi uralkodásának fontosságát, akár Erdélyre akár az anyaállanira nézve. Mutatja azt ...

3 900 Ft
Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652
könyv Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652

Históriaantik Könyvesház, 2011

Felsővadászi Rákóczi Zsigmond (Felsővadász, 1544 körül - Felsővadász, 1608. december 5.) erdélyi fejedelem (1607-1608) halála előtt Bátho...

3 900 Ft
Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár VI.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár VI.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5 900 Ft
Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár III.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár III.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5 900 Ft
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után
könyv A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szilágyi Sándortól. - 3. kiad. - Pest : Heckenast, 1850. Az 1848/49-es forradalom végét dolgozza fel a kötet 1849. július 1 után, amikor ...

3 900 Ft
Szilágyi Sándor: Ostinato - Esszék, tanulmányok
könyv Ostinato - Esszék, tanulmányok

Új Mandátum Könyvkiadó, 1999

1 180 Ft
Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez
könyv Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2010

I. Rákóczy György erdélyi fejedelem a harminc éves háborúban 1644-ben először a svéd királlyal, majd később a francia királlyal is szövet...

5 500 Ft
Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár VII.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár VII.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

6 500 Ft
Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár V.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár V.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5 900 Ft
Szilády Áron; Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-okmánytár IV.
könyv Török-magyarkori állam-okmánytár IV.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötettel a török-magyarkori okmánytár új cyclusa indúl meg. A hódoltsági okmánytár megjelenése után, a történelmi bizottság alúlíro...

5 900 Ft
Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Az első magyar katonai tanintézet.
könyv Rajzok a forradalom utáni időkből. Az első magyar katonai tanintézet.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szilágyi Sándor munkája a 48-49-es szabadságharc utáni időkből közöl szemelvényeket az első magyar katonai tanintézetről.

3 900 Ft
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia
könyv Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Gusztáv Adolf svéd király között folyó diplomáciai érintkezéseket tárgyalja, amelynek egyik le...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Szilágyi Sándor: Forradalmi mozgalmak - Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban
könyv Forradalmi mozgalmak - Bécs, Pest, Kolosvárt 1848-ban

Históriaantik Könyvesház, 2012

[Szilágyi Sándor]. - Kolosvárt : Tilts János, 1848. Az 1848-as európai forradalmi hullám három helyszínén, Bécsben, Pesten és Kolozsváron...

3 900 Ft
Szilágyi Sándor: ...mint a főnixmadár
antikvár ...mint a főnixmadár

Bisellantikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1920

1 770 Ft
Szilágyi Sándor: Magyar történeti életrajzok (4 mű)
könyv Magyar történeti életrajzok (4 mű)

Kornyáti Békés Gáspár (1520-1579) Írta: Szádeczky Lajos Berzeviczy Márton (1538-1596) Írta: Dr. Veress Endre Ghymesi Forgách Ferencz ...

Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből
antikvár Rajzok a forradalom utáni időkből

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Rt., 1876

5 000 Ft
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Szamosközy István történeti maradványai 1566-1603 I.

Az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példényból.

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem levelezése
könyv Bethlen Gábor fejedelem levelezése

A M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából.