Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető

Phyllis Vega
Bookline értékelés: (5 értékelés) Írj a termékhez értékelést

Információk

 • 468 oldal
 • Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
 • ISBN: 9789637054341

Összefoglaló

Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­gat­nak ön és is­me­rő­sei szá­má­ra a csil­la­gok. Len­dü­le­tes, ugyan­ak­kor le­nyű­gö­ző­en pon­tos is­mer­te­tői be­pil­lan­tást en­ged­nek az év egy adott nap­ján szü­le­tett em­be­rek jel­le­mé­be, sze­mé­lyi­sé­gé­be, magánéleti kapcsolataiba és kar­ri­er­le­he­tő­sé­ge­i­be. E könyv ré­vén olyan dol­go­kat is meg­tud­hat ön­ma­gá­ról, part­ne­ré­ről/hit­ve­sé­ről, csa­lád­tag­ja­i­ról és ba­rá­ta­i­ról, ami­ről ko­ráb­ban nem volt tu­do­má­sa. - Ja­nu­ár 18-án szü­le­tett? Jó üz­le­ti ér­zé­ke van, ösz­tö­nö­sen tud­ja, ho­gyan le­het a pénzt fel­haj­ta­ni és meg­for­gat­ni. Há­rom nap­pal ké­sőbb (ja­nu­ár 21-én) lát­ta meg a nap­vi­lá­got? Iga­zi szí­nész, imád a fi­gye­lem közép­pont­já­ban len­ni. - Jú­li­us 24-én szü­le­tett? A 24-es szám­hoz köt­he­tő el­bű­vö­lő diplomatikus­ság va­la­me­lyest el­len­sú­lyoz­za az Orosz­lá­nok­ra jel­lem­ző ma­kacs­sá­got és ag­res­­szi­vi­tást. - Ami a ma­gán­éle­ti kap­cso­la­to­kat il­le­ti, a Ko­sok sem­mit sem tit­kol­nak: min­den meg­nyil­vá­nu­lá­suk őszin­te. Ám at­tól füg­gő­en, hogy mely na­pon szü­let­tek, ez azt is je­lent­he­ti, hogy in­ga­tag romantiku­sok, akik­nek a sze­rel­me szal­ma­láng (már­ci­us 21.), vagy hogy ide­a­lis­ta, oda­adó sze­re­tők, akik min­de­nü­ket ké­szek feláldoz­ni ked­ve­sü­kért (áp­ri­lis 18.). Az ál­lat­öv ti­zen­két je­gyé­ről szó­ló jel­lem­zés mel­lett a szer­ző a számmiszti­ká­ból is íze­lí­tőt ad ol­va­só­i­nak: be­mu­tat­ja, ho­gyan le­het a szü­le­tés­nap­ból meg­tud­ni az ún. gyö­kér­szá­mot, s hogy e szám mit me­sél ön­ről és sze­ret­te­i­ről. Fe­dez­ze föl, men­­nyi min­dent tud­hat meg ön­ma­gá­ról és má­sok­ról a Mit árul el a születésnap? se­gít­sé­gé­vel!

akcióban
0.32
2 998 Ft 2 019 Ft
8 pont
Ezt ajánljuk hozzá:
Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető

Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető

+
6 148 Ft 3 018 Ft 0.5
Beszállítói készleten
12 - 15 munkanap
Kívánságlistára
Teljes lista
 • A kötet újraértelmezi mindazt, amit eddig a csillagokról gondoltunk. Ugyanis a Hold szinte mindenre hatást gyakorol: kihat egészségünkre, a lelkiállapotunkra, gyermeke...

  6 pont
 • "Úgy döntöttél, hogy alaposan átformálod gondolataidat és végre valóban optimista leszel? Akkor elkerülhetetlen, hogy gyökerestül forgasd fel életedet, és egészen más ...

  14 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
 • Az asztrológusok legfontosabb segédeszköze.

  12 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Efemerida 2000-2025
  Raktáron

  Efemerida 2000-2025

  HERMIT KIADÓ, 2013 0.100000001 3 500 Ft 3 150 Ft
 • Ezt a kötetet arra szántuk, hogy pótolja azt a hiányt, ami az ebben a tárgyban publikált munkákban megfigyelhető, amivel még nem foglalkoztak. A rendszerint alkalmazot...

  7 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Saint-Germain gróf: Gyakorlati asztrológia
  Raktáron

  Saint-Germain gróf: Gyakorlati asztrológia

  Hermit Könyvkiadó Bt., 2017 0.150000006 2 300 Ft 1 955 Ft
Teljes lista
 • Az niverzum megannyi energiájával, ezernyi csodájával körülölel bennünket - súgva közvetítve nap mint nap a természetes lét rezdüléseit. Földünk hűséges éjjeli lámpása...

  15 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
  Holdnaptár 2019 - Moon calender - Mondcalender
  Raktáron

  Holdnaptár 2019 - Moon calender - Mondcalender

  0.150000006 4 520 Ft 3 842 Ft
 • KALENDÁRIUM 2019 - JÁR NEKED a GYARAPODÁS! Az Ezoterikus Kalendárium teljesen megújult belső struktúrával rendelkezik! Megrendelés előtt OLVASD EL a részleteket! Mit b...

  16 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Szatmári Nóra: Ezoterikus Kalendárium 2019 - Holdnaptár + Hálanapló - 2019 A gyarapodás és növkedés éve
  Raktáron
 • "A CSILLAGLESŐ 2019 olyan magasabb nézőpontba helyezi a Kedves Olvasót, ahonnan a mindennapi életünkre, történéseinkre rátekintve könnyebben megértjük, hogy mi miért t...

  15 pont
  Beszállítói készleten
  4 - 7 munkanap
  könyv
  Kiss Balázs Kunó: Csillagleső 2019 - Spirituális felébredést segítő útmutatások
  Beszállítói készleten
 • Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­g...

  8 pont
  Beszállítói készleten
  12 - 15 munkanap
  könyv
  Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető
  Beszállítói készleten
Teljes lista
 • Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­g...

  8 pont
  Beszállítói készleten
  12 - 15 munkanap
  könyv
  Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető
  Beszállítói készleten
Teljes lista
 • Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­g...

  8 pont
  Beszállítói készleten
  12 - 15 munkanap
  könyv
  Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap? - 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető
  Beszállítói készleten
 • Eltűnődött-e már azon, hogy születésének időpontja miként befolyásolja szerelmi életét, személyiségjegyeit és ösztöneit? Miért van az, hogy a párkapcsolatokat illetően...

  3 pont
  Raktáron
  2 - 4 munkanap vagy Bookline Express
  könyv
  Phyllis Vega: Szerelmi asztrológia
  Raktáron

  Phyllis Vega: Szerelmi asztrológia

  HAJJA BOOK KFT., 2008
  akcióban
  0.68
  3 150 Ft 999 Ft
 • Mély­re­ha­tó elem­zést kí­ná­ló, még­is él­ve­ze­tes stí­lus­ban író­dott munkájában Phyllis Vega, az aszt­ro­ló­gia nagy­mes­te­re föl­fe­di, mi­lyen sorsot tar­to­g...

  8 pont
  Beszállítói készleten
  4 - 6 munkanap
  antikvár
  Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap?
  Beszállítói készleten

  Phyllis Vega: Mit árul el a születésnap?

  Hajja és Fiai Kiadó, 2007 Tordai Antikvárium - jó állapotú antikvár könyv 2 200 Ft
Ha kritikát kíván írni, be kell jelentkeznie!